สรุปขั้นตอนส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่ ปี 2563 - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll
ขั้นตอนส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่

สรุปขั้นตอนส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่ ปี 2563

ภาพรวม ขั้นตอนการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 2563
การส่งประกันสังคมสำหรับนายจ้าง

การทำกิจการที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนั้น ตามกฎหมายระบุว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตของพวกเขา  ซึ่งปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นตามกัน ผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ลำดับขั้นตอนการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง วันนี้แอดมินจึงจะมาแนะนำวิธีการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างให้ทราบกันโดยย่อ

การส่งประกันสังคมให้กับลูกจ้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการทำงานหรือตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดังนี้

 

ภาพประกอบ ขั้นตอนการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 2563 1

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฏหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

 

ภาพประกอบ ขั้นตอนการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 2563 2แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) นายจ้างสามารถส่งข้อมูลผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) แก่ประกันสังคม ได้ 3 วิธีดังนี้

 • ยื่นตามแบบฟอร์มแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบขึ้้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (สปส. 1-03/1) หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
 • ยื่นข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Diskette)
 • หรือยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน
 • กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้
 • ใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาติทำงานและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
 • ลูกจ้าง ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

 

ขั้นตอนการหักเงินสบทบ

เมื่อยื่นเอกสารต่างๆและข้อมูลเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปคือนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและส่งเงินสมทบในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมด พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส. 1-10 ส่วนที่ 2 จากนั้นนำส่งกองทุนประกันสังคม โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

 • นำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

และนี่คือขั้นตอนโดยย่อของลำดับการส่งเงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างที่นายจ้างมือใหม่สามารถทำความเข้าใจง่ายๆ และหากนายจ้างคนใดยังมีข้อสงสัยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสอบสายด่วน 1506


ขอบคุณข้อมูลจาก JobsDB

อ่านบมความอื่นของไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า สำหรับข้อมูลอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Center

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า

รับราคาพิเศษสำหรับคุณ

โปรดกรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนดด้านล่าง


  ประเภทสินค้าที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)

  บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กรุณายินยอมเพื่อให้ท่านได้รับบริการ