ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ม.ค. 26, 2018

สรุปขั้นตอนส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคม ให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

ขั้นตอนส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่

การส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคม สำหรับนายจ้าง

การทำกิจการที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนั้น ตามกฎหมายระบุว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นตามกัน ผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ลำดับขั้นตอนการส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง วันนี้แอดมินจึงจะมาแนะนำวิธีการส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างให้ทราบกันโดยย่อ

การส่งประกันสังคม หรือการยื่นประกันสังคมให้กับลูกจ้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการทำงานหรือตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดังนี้

แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)

ประกันสังคมนายจ้าง นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน สปส. 1-01

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฏหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) นายจ้างสามารถส่งข้อมูลผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) แก่ประกันสังคม (แจ้งเข้าประกันสังคม) ได้ 3 วิธีดังนี้

 • ยื่นตามแบบฟอร์มแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบขึ้้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (สปส. 1-03/1) หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
 • ยื่นข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Diskette)
 • หรือยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน สปส. 1-03

 • กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้
 • ใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาติทำงานและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
 • ลูกจ้าง ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

ขั้นตอนการหักเงินสบทบ

เมื่อยื่นเอกสารต่างๆและข้อมูลเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปคือนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและส่งเงินสมทบในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมด พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส. 1-10 ส่วนที่ 2 จากนั้นนำส่งกองทุนประกันสังคม โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

 • นำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

และนี่คือขั้นตอนโดยย่อของลำดับการส่งเงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างที่นายจ้างมือใหม่สามารถทำความเข้าใจง่ายๆ และหากนายจ้างคนใดยังมีข้อสงสัยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสอบสายด่วน 1506


ขอบคุณข้อมูลจาก JobsDB

TigerSoft ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นงานทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HR (HR Software) โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมระบบเงินเดือน ที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลพนักงานสำหรับการทำเงินเดือนที่ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก ครอบคลุมการจัดการทั้งระบบประวัติ เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม หนังสือรับรองการทำงาน และสวัสดิการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการในการใช้งานเอกสารสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดเวลา

TigerSoft เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) ซึ่งนอกจากฟีเจอร์หลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานด้าน HR อีกด้วย

อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้แก่เครื่องบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานที่มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องสแกนนิ้วมือ, เครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งช่วยในการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องสแกนหน้าและเครื่องสแกนหน้าเปิดประตูที่ใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมบุคคลภายในองค์กร

นอกจากนี้ยังมี Access Control ประตูที่สามารถใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลต่าง ๆ โดยมีระบบเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงระบบจัดการในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบ kms, ระบบ km, knowledge sharing ในองค์กร, knowledge sharing ในองค์กร, knowledge management ก็จะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้ง่าย และ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังมีเครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) ช่วยในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-032-6060
อีเมล : sales@tigersoft.co.th
Line Official : @tigersoft

อ่านบทความอื่นของไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

การทำเงินเดือนพนักงาน ให้เป็นเรื่องง่าย

การทำเงินเดือนพนักงาน เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการตรวจเช็กความแม่นยำถูกต้อง เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ภาษี ค่าธรรมเนียม ล้วนมีรายละเอียดยิบย่อยอย่างมาก หากคิดว่าการทำเงินเดือนด้วยตนเองจะช่วยในการลดต้นทุน และมีรายจ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญช […]

25 ส.ค. 2022

คัดมาแล้ว! กฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างควรรู้ ทุกองค์กรรับมืออย่างมั่นใจด้วยโปรแกรม HR

คัดมาแล้ว! กฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างควรรู้ ทุกองค์กรรับมืออย่างมั่นใจด้วยโปรแกรม HR โปรแกรม HR เครื่องมือสำคัญช่วยให้องค์กรรับมือกับกฎหมายแรงงานได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุกองค์กรล้วนต้องทำงานภายใต้ข้อกฎหมายมากมาย โดยเฉ […]

19 ก.พ. 2024

ทำความรู้จักเครื่องสแกนใบหน้า แบบละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

ในปัจจุบันระบบสำนักงานทั่วโลกได้เริ่มนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและการบันทึกการเข้าออกของพนักงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อย่างเช่น เครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเป็น […]

23 ก.พ. 2022