► สิทธิน่ารู้ สำหรับการลดหย่อนในการเสียภาษี


 

      การเสียภาษี เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่มีรายได้เข้าขั้นเกณฑ์เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะได้นำเงินภาษีไปบำรุงประเทศชาติ ถึงจะเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ความจริงแล้วก็ยังมีข้อกฎหมายที่อะลุ่มอล่วยให้สิทธิประชาชนมีข้อลดหย่อนในการเสียภาษีอยู่บ้างเช่นกันกัน ดังนี้ 

     1.สามารถผ่อนชำระภาษีได้ หากการชำระภาษีของคุณเป็นเรื่องหนักใจเพราะจำนวนที่ต้องจ่ายนั้นไม่ใช่น้อยๆ คุณสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ตามสิทธิที่กฎหมายคุ้มครอง ดังรายละเอียดตามนี้

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
  • ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร
  1. สามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี สำหรับเจ้าของกิจการ ห้างร้าน หรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ตามปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบรายได้ แล้วทำการประเมินภาษีอากรที่เราจะต้องเสีย แต่หากผลการประเมินออกมามีลักษณะไม่เป็นธรรมในสายตาเรา สามารถยืนยื่นอุทธรณ์คัดค้านได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน

  1. สามารถขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง หากกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการชำระภาษี เช่น อยู่ในระหว่างดำเนินคดี หรือติดธุระส่วนตัวที่สามารถออกเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรได้ คุณสามารถขอทุเลาการชำระภาษีอากรได้ แต่ต้องมีหลักค้ำประกันการเสียภาษี ดังรายละเอียดตามนี้

การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษี มีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร

  1. สามารถของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร สำหรับผู้ไปชำระภาษีช้ากว่ากำหนดเวลา ตามปกติจะต้องเสียค่าปรับ แต่หากมีเหตุผลที่เห็นสมควร ก็สามารถยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากรได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หากมิได้ยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้องชำระอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากการกระทำความผิดมีเหตุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจมีคำร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ สำหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี และได้มีการชำระหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายแล้ว เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง

  1. ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร หากต้องคัดลอกเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการชำระภาษีของเรา สามารถทำการคัดลอกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ดังรายละเอียดนี้

ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น

แม้ว่าการเสียภาษีจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจจ่าย เพราะทุกคนล้วนทำงานหาเงินมาด้วยความยากลำบาก แต่ก็อย่างไรขอให้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.businesssoft.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *