► ลักษณะงานด้านต่างๆของ HR ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน


 

       HR หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในอดีตอาจเป็นแผนกงานที่ไม่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร  เพราะรูปแบบการดำเนินธุรกิจยังไม่ซับซ้อนเท่าปัจจุบัน  เจ้าของกิจการสามารถดูแลจัดการได้ไม่ยาก แต่สมัยนี้ด้วยเศรษฐกิจประเทศไทยถูกยกระดับขึ้น ทำให้ไม่สามารถบริการองค์กรในรูปแบบเดิมได้อีกแล้ว โดยเฉพาะในส่วนงานดูแลบุคลากร จึงได้เกิดแผนกงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพราะปัจจุบันถือว่าบุคคลคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ว่าได้ และเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้น  มาดูกันเถอะว่า HR ในปัจจุบันมีหน้าที่อย่างไรบ้างเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่

  1. งานวางแผนกำลังคน กำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคคล

         หน้าที่นี้อาจเป็นของหัวหน้าฝ่าย HR  ซึ่งเข้าใจองค์กรอย่างลึกซึ้งในระดับหนึ่ง สามารถประเมินได้ว่าองค์กรกำลังต้องการบุคคลากรใดบ้างมาช่วยพัฒนา  และสามารถวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร

  1. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร

         หลังวิเคราะห์ได้แล้วว่าองค์กรกำลังต้องการบุคคลลักษณะใดมาร่วมงาน หรือฝ่ายอื่นเรียกร้องขอพนักงานเพิ่ม หน้าที่ของ HR คือ ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน หรือประสานงานให้ฝ่ายต่างๆสัมภาษณ์พนักงานได้โดยสะดวก หลังทำการสัมภาษณ์ก็แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

  1. งานเอกสาร

          ในส่วนนี้จะเป็นงานด้านเอกสาร จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน  รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

  1. งานพัฒนาบุคลากร

          องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา พนักงานก็เช่นกัน การเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆให้พนักงานเปรียบเสมือนการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะช่วยองค์กรให้ก้าวหน้าขึ้น ตัวอย่างการส่งเสริมพัฒนาบุคคล เช่น  ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น

  1. งานประเมินผลงาน

          HR ควรเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องภาพรวมขององค์กรแทนผู้บริหาร ดังนั้นจึงควรประเมินผลความคืบหน้าของงานเป็นประจำ เพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร

     6.งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น

          ในฐานะที่เป็นฝ่ายบุคคลซึ่งต้องคลุกคลีกับคนในองค์กรมากที่สุด จึงควรสอดส่องแสวงหาคนเก่ง และรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่านี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต

  1. งานวางแผนสืบทอด

          เตรียมความพร้อมให้บริษัทด้วยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) หรือผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆกะทันหัน จะได้ไม่เกิดภาวะสุญญากาศ

     8.งานแรงงานสัมพันธ์

          ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่นๆ

            กล่าวโดยรวมคือ HR ในปัจจุบันจัดเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเจ้าของกิจการ ที่เข้ามาดูแลพนักงานให้มีความเป็นระบบและเรียบร้อย รวมทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ ประเมินผลความก้าวหน้าให้องค์กรได้ด้วย และด้วยความสามารถของ HR ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงจะทำให้องค์กรก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก www.jobsdb.com

 

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *