► ทำความรู้จักวันจักรีและรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 10 พระองค์


 

      ทุกวันที่ 6 เมษายน หรือวันจักรี ในทุกปีจะเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้หยุดงานกับเขา แต่ก็อยากให้เห็นความสำสำคัญของวันนี้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงมีประวัติวันจักรีมาฝากทุกท่าน

   ที่มาของวันจักรีนั้นเริ่มมาจากในปี พ.ศ.2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ( ร.1-4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ ตลอดจนประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง โดยโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ต่อมาในรัชกาลที่ 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 (ร.1-4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ.2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาได้โปรด ฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนของทุกปีว่า วันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2325 ตราบจนทุกวันนี้

รายชื่อพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 10 พระองค์และพระราชกรณียกิจที่ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติมาตลอดระยะเวลากว่า 200 ปี

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ครองราชย์ 6 เม.ย. 2325 -7 ก.ย.2352)

ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี, ป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา

รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ครองราชย์ 7 ก.ย. 2352 – 21 ก.ค. 2367)

ทรงเป็นเอกองค์อุปธรรมศิลปวัฒธรรมไทยทุกประเภท โดยเฉพาะวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างเต็มที่โดยโปรดให้มีการสังคยาบทสวดมนต์ภาษาไทยครั้งแรก

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 21 ก.ค. พ.ศ. 2367 – 2 เม.ย. 2394)

ทรงเสริมสร้างกำลังป้องกันราชอาณาจักร โปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำสำคัญ และหัวเมืองชายทะเล

รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 6 เม.ย. 2394 – 1 ต.ค. พ.ศ. 2411)

ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน ด้านพระพุทธศาสนา, ทรงปฏิวัติวัฒนธรรมไทยใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมเนียมสากล 

รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2411 – 23 ต.ค. 2453)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย, ป้องกันชาติตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ,ปฏิรูปปกครองในประเทศไทย เช่น จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล และปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆของไทยนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ,ระบบน้ำประปา  ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 23 ต.ค. พ.ศ. 2453 – 26 พ.ย. 2468)

ทรงก่อตั้งลูกเสือไทย, ส่งทหารไทยเข้าร่วมรบกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ในสงครามโลกครั้งที่ 1,  โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน เพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์

รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 26 พ.ย. พ.ศ. 2468 – 2 มี.ค. พ.ศ. 2477 (สละราชสมบัติ ปี 2478)

            ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประเทศไทย

รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ครองราชย์ 2 มี.ค. พ.ศ.2477 – 9 มิ.ย. พ.ศ.2489 เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืน )           

ทรงยุติความขัดแย้งในหมู่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อครั้งเสด็จเยือนเยาวราช ปี 2489

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครองราชย์ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2489 – 13 ต.ค. 2559)

            พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงที่รักยิ่งของชาวไทยทุกคนในเวลานี้ พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากล้น อย่างที่เราทุกคนรู้กันดี  ทรงจัดตั้งโครงการอันในพระราชดำริกว่า 4000 โครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรไทย, ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนชาวไทยทั่วประเทศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นเอกองค์อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในไทยและสนับสนุนศิลปะหลายแขนง ด้วยทรงมีพระอัจริยะภาพทางศิลปะ อีกทั้งยังเป็นผู้สมานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชาติอยู่เป็นประจำ

รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ครองราชย์ 13 ต.ค. พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน )

            ทรงตั้งพระทัยที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบิดาที่จะปกครองไทยอย่างร่มเย็น ในอดีตพระองค์ทรงเคยร่วมรบเพื่อปกป้องชาติจากกองโจรคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดเลย ในสมรภูมิบ้านหมากแข้ง

            และนี่คือที่มาของวันจักรีและพระราชประราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยโดยย่อ อย่างไรก็ตามเนื่องในวันจักรีนี้แอดมินอยากให้เราทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ท่านให้มาก สิ่งใดไม่ดีไม่งามก็อย่ายึดถือเป็นสาระ ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบสุขในสังคมไทยของเราเอง

เขียนโดย Tiger  Writer

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *