► กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง ที่นายจ้างควรรู้ - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

Blog

► กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง ที่นายจ้างควรรู้

 

      สมัยก่อนในยุคที่เรื่องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ  ผู้หญิงทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าทำงานในบริษัทเพราะดูถูกในความสามารถ แต่ปัจจุบันเมื่อสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้น โอกาสของผู้หญิงก็เปิดกว้างขึ้น จนปัจจุบันนี้เราได้เห็นว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรหรือแม้แต่นำประเทศ  และทำได้ดีไม่ต่างจากผู้ชายด้วย

แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าชาย จึงมีจุดบอดในการทำงานบางข้อที่ต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครอง เพื่อป้องกันถูกเอารัดเอาเปรียบ และนี่คือข้อกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานหญิง ที่นายจ้างควรรู้

1. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำงานต่อไปนี้
   งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้าง ที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น

·       งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

·       งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

·       งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิง ที่มีครรภ์ทำงาน ในระหว่างเวลา 22.00น.-06.00น. ทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

·         งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น

·         งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน

·         งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ

·         งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม

·         งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. พนักงาน ตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานหรือชั่วโมงทำงาน ของลูกจ้างหญิง ที่ทำงานในระหว่างเวลา 24.00 น.- 06.00 น. ได้ตามที่เห็น สมควรถ้าพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงนั้น

4. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการ ชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ กรณีที่มีใบรับรองแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง มาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้

5. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิง เพราะเหตุมีครรภ์

ในสมัยที่หญิงชายเท่าเทียมกันแล้วเช่นนี้ ทุกบริษัทควรให้โอกาสผู้หญิงโดยไม่เกี่ยงงอนระแวงว่าทำงานได้น้อยกว่าชาย เพราะถึงความจริงผู้หญิงจะมีข้อด้อยกว่าในด้านกำลัง แต่ในด้านสติปัญญาแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงไม่มีเพศใดด้อยกว่ากันแน่นอน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mol.go.th

Post a Comment