► ข่าวดี! ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกิน สามารถรับเงินคืนได้แล้ววันนี้!


 

       บางคนอาจมองว่าการส่งเงินสมทบประกันสังคมเป็นภาระหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รู้ตัวว่ากำลังส่งเงินประกันสังคมเกินจำนวนต้องชำระอยู่ วันนี้ประกันสังคมมีข่าวดีให้พวกเขาเหล่านั้นได้สบายใจขึ้น เพราะสามารถรับเงินคืนได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2560

       นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับ 29 มิ.ย.60 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่สะดวกในการติดต่อโดยการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนต้องมีรายการสำคัญและหลักฐานประกอบยื่น ดังนี้          

  1. กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินสมทบ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง เหตุผลในการขอรับเงินคืนและหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน ทั้งนี้ ให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องและวันที่ยื่นคำร้องกำกับในแบบคำร้อง
  2. กรณีผู้ประกันตน เป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินสมทบ ผู้ประกันตนต้องระบุชื่อ ที่อยู่และ เลขประจำตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม) ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง วันที่ยื่นคำร้องกำกับในแบบคำร้อง

       สำหรับการขอรับเงินคืนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน และแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกินโดยผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน สามารถกรอกข้อความ และลงนามในคำขอรับเงินคืน พร้อมแนบหลักฐาน รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และนำส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคม ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืนตามที่อยู่ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ”

      ทั้งนี้ในการคืนเงินสมทบให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินโดยวิธีผ่านธนาคารที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ที่สำคัญในการขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนจากสำนักงานประกันสังคม โดยต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ นำส่งเงินสมทบ           

       อย่างไรก็ตามกรณีการคืนเงินสมทบอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะบุคคลซึ่งอาจทำให้ผู้ประกันตนเกิดความข้องใจได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506

ขอบคุณข้อมูลจาก www.nationtv.tv

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *