วิธีการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อรับเงินชดเชยจากประกันสังคม

เงินชดเชยจากประกันสังคม

ในอาชีพบางประเภท อาจมีลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต เช่น งานก่อสร้าง งานขนส่ง หรืองานบริการบนพาหนะต่างๆ เป็นต้น บุคคลที่เข้ามาทำงานในลักษณะเหล่านี้ต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้การทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานก็มีสิทธิเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกัน เมื่อทุกย่างก้าวของการทำงานมีความเสี่ยงเช่นนี้ คงจะเป็นการลำบากสำหรับผู้ไม่มีประกันสุขภาพใดๆเลย ดังนั้นประกันสังคมจึงมอบสิทธิให้ผู้ประกันตนทุกคนสามารถได้รับเงินชดเชยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

โดยเมื่อใดที่ลูกจ้างที่มีประกันสังคมประสบอุบัติเหตุจากการทำงานให้นายจ้างดำเนินการดังนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม

นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งยื่นเรื่องตามแบบ กท. 16  ณ สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ซึ่งสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง

หรือลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย หรือหากการเจ็บป่วยเกิดหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

หลักฐานการแจ้งการประสบอันตรายหรือการขอรับเงินทดแทนทุกกรณี

 • แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16)
 • แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) (กรณีนายจ้างส่งตัวเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน) ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
 • การประสบอันตรายที่ไม่ชัดเจน เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอกสถานที่ เป็นต้น ต้องขอหลักฐานเพิ่ม เช่น หลักฐานการลงเวลาทำงาน บันทึกประจำวันตำรวจ แผนที่เกิดเหตุ เป็นต้น
 • ใบเสร็จรับเงิน (กรณีนายจ้าง ลูกจ้าง สำรองจ่ายไปก่อน)
 • กรณีเสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานต้องมีหลักฐานแสดงการเสียชีวิต เช่น
  • ใบชันสูตรศพ,
  • ใบมรณะบัตรของลูกจ้าง
  • บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี
  • หลักฐานของผู้มีสิทธิ ดังนี้ สูติบัตรของบุตร, ทะเบียนสมรสของลูกจ้างกับสามีหรือภรรยา, ทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา สำเนาทะเบียนบ้านของลูกจ้าง, บิดา – มารดา ภรรยาหรือสามี บุตร , ทะเบียนหย่าของลูกจ้าง หรือบิดามารดาหรือคู่สมรส (ถ้ามี), หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของลูกจ้าง บิดามารดา คู่สมรส บุตร (ถ้ามี)
  • หรือถ้ากรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต ควรมีหลักฐาน ดังนี้ สามีหรือภรรยา บิดามารดา หรือบุตร ต้องมีหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตรของทุกคน

ทั้งนี้ การยื่นแบบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย (กท.16) เพียงครั้งเดียวสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ทุกกรณี ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินสามวัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ และค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย

อย่างไรก็ตามหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของรับเงินชดเชนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสอบถามสายด่วน 1506

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *