รู้จักไหม? กองทุนเงินทดแทนสำหรับผู้ประกันตน

กองทุนเงินทดแทน

มนุษย์เงินเดือนทุกคนคงรู้ดีว่าในจำนวนเงินส่งประกันสังคมที่เราส่งเป็นประจำทุกเดือนนั้น ครึ่งหนึ่งเป็นเงินจากรายได้เราเอง อีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินจากนายจ้างที่นำส่งสมทบ บางคนอาจสงสัยว่าเงินจำนวนนั้นได้ถูกนำมามอบสิทธิประโยชน์ใดให้ผู้ประกันตน คำตอบคือ กองทุนเงินทดแทนนั่นเอง
โดยกองทุนเงินทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตายเนื่องจากการทำงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ซึ่งตามกฎหมายแรงงานกำหนดว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันและมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินแทนในกรณีใดบ้าง? แบ่งเป็น ค่าทดแทนการทำงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและค่าทำศพ โดยมี 4 ประเภท ได้แก่

• ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
• ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย.
• ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
• ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
นอกจากนี้ลูกจ้างยังได้สิทธิได้รับเงินทดแทนภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ในกรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สามารถให้นายจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยได้อีกด้วย
ในส่วนของนายจ้างที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบ มีระเบียบและข้อบังคับที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีกฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครอง หากไม่ปฏิบัติตามมีสิทธิได้รับโทษทางกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ โดยระเบียบข้อบังคับต่างๆมีรายละเอียด สรุปย่อดังนี้
การเรียกเก็บเงินสมทบและการคำนวณเงินสมทบ
• ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี
• เงินสมทบให้คำนวณจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี
• กำหนดอัตราเงินสมทบตามความเสี่ยงภัยของกิจการของนายจ้าง
o เมื่อชำระเงินสมทบติดต่อกัน 3 ปีที่ 4 จะคำนวณหาอัตราการสูญเสีย เพื่อหาค่าอัตราเงินสมทบตามประสบการณ์ และนำมาเรียกเก็บในปีที่ 5 หากนายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานจะได้รับการลดอัตราเงินสมทบ หากไม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยจะต้องถูกต้องเพิ่มอัตราเงินสมทบ การเพิ่มหรือลดจะคิดเพิ่มลดจากอัตราเงินสมทบหลักของนายจ้าง
o นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนชำระเงินสมทบเป็นงวด จะต้องจ่ายเงินฝากไว้จำนวนร้อยละ 25 ของเงินสมทบโดยประมาณทั้งปีภายในเดือนมกราคมและจ่ายเงินสมทบเป็นรายงวด 4 งวด ภายในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคมของปีถัดไป
• ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างทั้งหมดของปีที่ล่วงมาแล้วที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้างตามแบบที่กำหนดเพื่อคำนวณเงินสมทบที่ถูกต้องและนำส่งเงินสมทบที่ชำระต่ำไปภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
• กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนด หรือจ่ายไม่ครบ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ค้างชำระ
• นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบ หรือเงินเพิ่มเกินกว่าความเป็นจริงจากสาเหตุต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้างทราบ เพื่อมารับเงินส่วนที่เกินคืนไป
นี่คืออีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากประกันสังคม หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนทดแทน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสอบถามสายด่วนโดยตรงได้ที่เบอร์ 1506

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *