คุ้มครองเต็มที่! ประกันสังคมมอบค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

บางครั้งคนเราก็ไม่สามารถเลือกงานได้ ด้วยต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันและมีทางเลือกน้อย งานบางงานแม้เสี่ยงก็จำเป็นต้องทำ สำหรับคนที่ต้องทำงานในสภาวะเสี่ยงต่อชีวิต ขอให้รู้ไว้ว่าในปัจจุบันอย่างน้อยก็ยังมีประกันสังคมให้ความคุ้มครองกรณีได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงฟื้นฟูสรรถภาพในการทำงานให้ด้วย ที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงเงินค่าคุ้มครองจากอุบัติเหตุกรณีได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานกันไปแล้ว วันนี้เรามาพูดถึงสิทธิที่จะได้รับในการฟื้นฟูสมรรถภาพกันบ้าง
กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับตามอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 24,000 บาท

โดยให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ ไม่เกิน 24,000 บาท

โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัด ไม่เกิน 40,000 บาท

หากมีความจำเป็นให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 110,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่เกิน 160,000 บาท

คิดเป็นหน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท
โดยกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 และใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานอยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยให้ใช้อัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามกฎกระทรวงนี้นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังผู้ประสบอุบัติเหตุในการทำงานยังมีสิทธิได้รับการบำบัดทางด้านจิตใจและสังคมให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาวางแผนจัดการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการดำรงชีวิตอิสระ
โดยลูกจ้างจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน จะต้องเข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่เปิดบริการแล้ว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
• และกำลังเปิดบริการอีก 1 แห่ง ในปี 2560 คือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา
นับว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ เป็นแรงผลักดัน และเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อเพราะสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ก็เรียกได้ว่าดูแลผู้ประกันตนได้ดีในระดับหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

HR NEWS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *