ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40

สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่มอบสิทธิประโยชน์รอบด้านให้แก่ผู้ประกันตน โดยเฉพาะด้านการแพทย์  และถึงจะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนหรืออดีตมนุษย์เงินเดือนที่เคยส่งประกันสังคมมาก่อน ก็สามารถรับสิทธิประกันสังคมได้ ด้วยการสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งใครก็สามารถสมัครได้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมคุ้มไม่แพ้ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 เลย

ใครที่ทำการสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 แล้วอาจมีคำถามถึงขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมว่ามีลำดับการอย่างไรบ้าง วันนี้แอดมินจะช่วยแจกแจงให้แบบครบทุกสิทธิเลยค่ะ

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 2. ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ
 3. เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในกำหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 • ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

2. กรณีทุพพลภาพ

 • ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

3. กรณีเสียชีวิต

 • ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 • สำเนามรณบัตร
 • หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ

4. กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ

 • กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
 • ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
  • กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
 • ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 • สำเนามรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรรับเงินบำเหน็จชราภาพ
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

 5. การขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า

ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้

 • ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
 • ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • ผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินสมทบคืน มีดังนี้ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ
 • สำเนามรณบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา
 • สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
 • เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น
 • กรณีได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 และกรณีผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
 • ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สำหรับใครที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประตนมาตรา 40 สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัครได้ตามลิงค์นี้ https://www.sso.go.th/wpr/main/service/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_698/35_35

และหากใครมีข้อสงสัยในประเด็นการรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มเติมสามารถ ติดต่อสอบถามกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรงสายด่วน 1506 หรือติดต่อภายในเว็บไซต์  www.sso.go.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *