ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ส.ค. 22, 2023

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง

เรียนรู้โซลูชั่นต่าง ๆ ของระบบ erp ที่ช่วยจัดการงานด้านภาษีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และต้องการความคล่องตัวในการจัดการด้านภาษีของบริษัท ซึ่งมีมากมายหลายหมวด การใช้ระบบ erp ที่เชื่อมระบบการทำงานของทุกแผนกในบริษัทเข้าด้วยกัน และมีโซลูชั่นในการจัดการภาษีที่ครบวงจร ก็จะช่วยลดทั้งขั้นตอนยุ่งยากต่าง ๆ และช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การออดิทเป็นอย่างสะดวก เพราะไม่ต้องวุ่นวายการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ หรือการใช้โปรแกรมและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ปนกันหลายตัว เพื่อจัดการระบบบัญชีและภาษีของบริษัท เพราะหากคุณใช้ระบบ erp ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินของบริษัท รวมถึงเรื่องภาษี จะมารวมกันไว้ในระบบ erp ให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการได้อย่างง่ายดาย

ดังเช่น ระบบ erp สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SAP Business One ที่มีทั้งแบบ ERP Cloud และ On premise ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เข้ากับระบบของธุรกิจคุณได้

โดยโมดูลที่ใช้สำหรับการจัดการด้านภาษีของระบบ erp นั้น มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระบบ erp จะรายงานภาษีที่ถึงกำหนดชำระ และยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ถึงกำหนดชำระ โมดูลการจัดการด้านภาษีของระบบ erp ก็จะมีรายภาษีทุกประเภทให้คุณได้ทราบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ไม่เกิดการชำระภาษีล่าช้า จนต้องเสียค่าปรับ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

 • ระบบ erp จะมีการรายงานภาษีซื้อเฉลี่ย
  เพื่อให้การคำนวณภาษีบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ ทุกการจ่ายเงินของบริษัทที่มีหลักฐานการจ่ายเงินชัดเจน และอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายทางภาษี ระบบ erp จะทำการคำนวณภาษีซื้อทั้งหมด แล้วรายงานภาษีซื้อโดยเฉลี่ยออกมาให้คุณได้ทราบ เพื่อให้นำไปหักจากรายได้ของบริษัท และนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อย่างถูกต้อง

 • ระบบ erp จะมีรายงานการปรับภาษีที่เกินกำหนดชำระ
  หากบริษัทของคุณมีภาษีที่เกินกำหนดชำระ ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ที่บริษัทคิดค่าขายสินค้าหรือค่าบริการลูกค้า ซึ่งต้องนำส่งทุกเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี รวมถึงภาษีป้ายและภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทต้องจ่าย ระบบ erp ก็จะมีรายงานการปรับภาษีที่เกินกำหนดชำระให้คุณได้ทราบ เพื่อให้การจัดการง่ายขึ้น

 • ระบบ erp มีการรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
  เพื่อให้การจัดการด้านภาษีรายเดือน และการออดิทรายปีเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และสะดวกในการบริหารจัดการ ระบบ erp จะมีการรายงานภาษีซื้อ จากทุกการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ที่มีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นใบกำกับภาษีที่ออกในนามบริษัทชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในหมวดภาษีซื้ออย่างถูกต้อง รวมถึงการรวบรวมภาษีขาย ที่ได้จากขายสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้การคำนวณต้นทุนและรายได้สุทธิ รวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ

 • ระบบ erp จะมีการนําส่ง ภ.พ.30 ผ่านทาง e-Revenue เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
  หากบริษัทของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบ erp จะมีการนำส่งเอกสารสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย ของบริษัท เพื่อยื่นแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทแก่กรมสรรพากรทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นการทำงานของระบบ erp ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเสียภาษีรายเดือนของบริษัท มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

 • ระบบ erp จะมีการนําส่งภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 ทาง e-revenue
  เมื่อบริษัทของคุณมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าจ้าง/ค่าบริการ/ค่าบริหาร จากบุคคลธรรมดา ระบบ erp จะมีการยื่น ภ.ง.ด.3 ทางระบบ e-revenue เพื่อแจ้งและนำส่งการหักภาษีกัก ณ ที่จ่ายเหล่านั้น

  และเมื่อบริษัทของคุณมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินค่าจ้าง/ค่าบริการ/ค่าบริหารจากนิติบุคคล ระบบ erp ก็จะมีการนำส่งเอกสารภ.ง.ด.53 ทางระบบ e-revenue เพื่อแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกำหนดเวลาของทางสรรพากร

 • ระบบ erp มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ)
  เมื่อบริษัทของคุณมีการซื้อสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์ รวมถึงมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน และมีการจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม ที่ทางบริษัทมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ ระบบ erp จะมีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีนำส่งแก่ผู้รับเงินต่อไป หมดปัญหาการถูกติดตามทวงถามใบ 50 ทวิ จากซัพพลายเออร์และพนักงาน ซึ่งหลายบริษัทมักจะประสบกัน

 • ระบบ erp รองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  ในยุค paperless เช่นนี้ การออกเอกสารดิจิตอล ก็ได้เข้ามามีบทบาทกับการออกเอกสารทางภาษีเช่นกัน ระบบ erp จึงสามารถรองรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice ที่รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ โดยเอกสารใบกำกับภาษีทั้งหมด จะถูกทำให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม แบบลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital Signature) พร้อมประทับตราบริษัทแบบดิจิทัล ก่อนจะนำส่งให้ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล

การใช้ระบบ erp เข้ามาช่วยจัดการด้านภาษีของบริษัทนั้น ช่วยประหยัดทรัพยากรของบริษัทได้หลายอย่าง ทั้งด้านเวลา ที่ไม่ต้องเสียไปกับการจัดเก็บหรือการค้นหาข้อมูล เพราะคุณสามารถเรียกดูข้อมูลเอกสารภาษีที่จัดเก็บไว้ในระบบ erp ได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเสียค่าปรับล่าช้าต่าง ๆ เพราะมีการแสดงรายงานภาษีที่ถึงกำหนดต้องชำระ ทำให้คุณไม่พลาดการจ่ายภาษีต่าง ๆ และหากบริษัทของคุณมีหลายแผนก การรวบรวมภาษีซื้อและภาษีขายไว้ในระบบ erp อย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้เงินขึ้น อีกทั้งยังป้องกันการตกหล่นของเอกสาร และการทุจริตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หากสนใจระบบ erp สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SAP Business One ของเรา สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://tigersoft.co.th/sap-business-one/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6

อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไร และทำไมใครๆก็อยากได้

สลิปเงินเดือนปลอมคืออะไร และทำไมใครๆก็อยากได้ การใช้สลิปเงินเดือนปลอมเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อตัวเราและสังคมได้อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพูดถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเอกสารนั้น โดยเน้นไปที่ผลกระทบที่คุณอาจไม่รู้ว […]

6 มี.ค. 2024

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน . ค่าลดหย่อน เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรืออาจทำให้ได้เงินภาษีเพิ่มมากขึ้น . ในปีนี้รัฐบาลได้ขยายเวลาในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/9 […]

9 มี.ค. 2020

เชื่อมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรด้วยระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp

เชื่อมการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรด้วยระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร erp เชื่อมการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรอย่างไร หากองค์กรของคุณเคยประสบปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน จนทำให้เกิดปัญหาใน […]

6 ต.ค. 2023