ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ส.ค. 28, 2023

5 วิธีช่วยจัดการ work-life balance ได้ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR เผยเคล็ดลับการสร้าง Work-Life Balance ภายในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงาน

Work-Life Balance คือ การสร้างความสมดุลระหว่างเวลาทำงาน และเวลาการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละคนล้วนกำหนดเกณฑ์ของความสมดุลนี้แตกต่างกันออกไป ผลลัพธ์ที่ดีของการมีความสมดุลในการใช้ชีวิตคือ มีความพึงพอใจในหน้าที่การงาน และมีความสุขกับการใช้ชีวิตไปอย่างพร้อมๆ กัน Work-Life Balance ที่ขาดความสมดุล จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตในหลายแง่มุม เช่น ทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถทำงานต่อได้ หรือใช้เวลากับสิ่งบันเทิงมากจนเกินไป จนไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด เหล่านี้เป็นต้น

ในมุมขององค์กรบริษัท การสนับสนุนค่านิยมในการทำงาน ให้พนักงานสามารถสร้าง Work-Life Balance ที่สมดุลได้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อใดก็ตามที่พนักงานขาดความสมดุลในการใช้ชีวิตไป ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลง แม้พนักงานจะทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ แต่ด้วยการคร่ำเคร่งกับภาระงานอยู่ตลอดเวลา ผลงานก็อาจออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของพนักงาน จนอาจนำมาซึ่งความจำเป็นที่ต้องลาป่วย หรือได้รับความกดดันอย่างหนักจนต้องลาออก และคงไม่มีองค์กรบริษัทใดอยากสูญเสียพนักงานฝีมือดีไป ฉะนั้นการสร้างค่านิยม Work-Life Balance ให้กับพนักงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจ

เคล็ดลับการสร้าง Work-Life Balance ภายในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงาน

1. ให้ความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาทำงาน
การวัดผลงานของพนักงานด้วยระยะเวลาการทำงาน อาจไม่ใช่เกณฑ์ชี้วัดที่ดี และมีความแม่นยำพอ แต่การประเมินผลโดยวัดจากคุณภาพของผลงานต่างหาก ที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรบริษัทได้อย่างไร
การบริหารบุคลากรด้วยวิธีแบบเก่า อย่างนโยบายหักเงินเดือนพนักงานที่มาสาย ไม่ใช่วิธีที่สมเหตุสมผลสำหรับการทำงานในยุคนี้อีกต่อไปแล้ว เพราะหลายๆ ครั้งพนักงานก็อาจมีความจำเป็นบางอย่าง หรือพบอุปสรรคในการเข้า-ออกงานให้ตรงตามกำหนดเวลา องค์กรบริษัทที่ให้ความยืดหยุ่นกับเวลาเข้า-ออกงาน จะทำให้พนักงานสามารถบริหารเวลาส่วนตัวได้ จัดสรรภาระหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยองค์กรสามารถใช้ HR Software หรือโปรแกรม HR ที่มีระบบบันทึกเวลางาน Time Attendance ซึ่งตรวจสอบได้ว่าพนักงานแต่ละคนเข้า-ออกงานเวลาไหนบ้าง รวมแล้วทำงานครบ 8 ชั่วโมงตามกำหนดหรือไม่ โดยไม่ต้องเข้มงวดกับเวลาการเข้า-ออกงานมาก จนกลายเป็นความกดดันของพนักงาน

2. ให้ความยืดหยุ่นเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
Work From Anywhere เป็นลักษณะการทำงานแบบใหม่ ที่หลายองค์กรบริษัททั่วโลกเริ่มนำมาปรับใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าคุณภาพของผลงานของพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ มีประสิทธิภาพดี อันเนื่องมาจากการได้รับความสะดวกสบายจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่พึงพอใจ รูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นเช่นนี้ องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ HR Software หรือโปรแกรมสำหรับ HR ที่มีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานด้วยระบบออนไลน์ ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้า-ออกงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปทำงาน

3. หมั่นตรวจสอบแผนการทำงานของพนักงานทุกคนอยู่อย่างเสมอ
ในแต่ละสัปดาห์ หรือในแต่ละเดือน องค์กรบริษัทอาจมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการทำงาน และตรวจสอบปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าภาระงานจะไม่ไปกองอยู่กับพนักงานคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป หากพบว่ามีพนักงานบางคนกำลังแบกรับภาระงานที่มากเกินกำลัง การแบ่งเบาภาระงานให้กับพนักงานคนอื่นๆ ที่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้ จะทำให้เกิดสมดุลในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพของผลงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วย

4. สนับสนุนสวัสดิการด้านสุขภาพ
นอกจากสวัสดิการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทควรมีการผลักดันให้พนักงานในองค์กรตรวจเช็กสุขภาพของตัวเองเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับการดูแลทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการลาที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายด้วย HR Software โปรแกรม HR ที่มีระบบ Employee Self Service พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขอลากิจ, ขอลาป่วย หรือขอลาพักร้อน สามารถทำเรื่องขอยื่นการอนุมัติได้ทุกที่ทุกเวลา ให้การลาพักผ่อน หรือการลาป่วยของพนักงานไม่ใช่เรื่องที่น่าอึดอัดใจอีกต่อไป

5. กำหนดนโยบายส่งเสริม Work-Life Balance
องค์กรบริษัทควรหันมาให้ความสำคัญกับนโยบาย Work-Life Balance สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการมีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่เจ้าของบริษัท, หัวหน้างาน ไปจนถึงพนักงานทุกคน เคารพเวลาส่วนตัวของกันและกัน งดการสื่อสารเกี่ยวกับงานหลังเวลาเลิกงาน และมีการประเมินผลงานของพนักงานจากคุณภาพของผลงานมากกว่าเวลาการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาสมดุลระหว่างเวลาทำงาน และเวลาการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งองค์กรบริษัทและตัวพนักงานเอง องค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมี Work-Life Balance ที่ดี จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และทำให้กิจการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จากความสามารถและทักษะของบุคลากรในองค์กร

รูปแบบของการทำงานในยุคนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารบุคคลในองค์กรอีกต่อไป HR Software หรือโปรแกรมสำหรับ HR เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้งานบริหารบุคคลขององค์กรได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้ทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับเจ้าของธุรกิจไปจนถึงพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคคลให้กับองค์กรของคุณด้วยโปรแกรม HR Openspace จาก Tigersoft โปรแกรม HR ที่ครบจบได้ในหนึ่งเดียว ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่าย HR เราคือซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% โปรแกรม HR Openspace ใช้งานง่าย มีรูปแบบโปรแกรมที่ทันสมัย รักษาข้อมูลขององค์กรคุณด้วยระบบ On-Premise ที่มีความปลอดภัยสูง Tigersoft พัฒนา HR Software เพื่อคนไทยมานานกว่า 25 ปี เลือกใช้ โปรแกรม HR Openspace จาก Tigersoft ตัวช่วยที่ดีที่สุด สำหรับก้าวสำคัญขององค์กรคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

จัดการเวลาเข้า – ออกด้วยเครื่องกั้นทางเดิน Turnstile (ประตู Access Control)

จัดการเวลาเข้า – ออกพนักงานด้วยเครื่องกั้นทางเดิน Turnstile (ประตู Access Control) เครื่อง Turnstile ควบคุมข้อมูลและสร้างความสะดวกให้กับบริษัท เครื่อง Turnstile (ประตู Access Control) เป็นเครื่องที่ใช้ในการควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่หรืออา […]

26 เม.ย. 2023

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี !

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี ! โปรแกรม hr สามารถนำไปใช้ร่วมกับทักษะ HR มืออาชีพได้อย่างไรบ้าง หลังจากผ่านพ้นยุคโควิดที่รูปแบบการทำงานหลายอย่างถูกปรับเปลี่ยนเป็น New Normal ทำให้การทำของ HR ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมั […]

31 พ.ค. 2023

6 วิธีประชุมอย่างไรให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

6 วิธีประชุมอย่างไรให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป แผนการทำงานในแต่ละวันอาจต้องสะดุดลงด้วยการประชุมด่วน แต่พอถึงเวลาประชุมจริง ๆ กลับเข้าไปนั่งหงอย ไม่มีปากไม่มีเสียงใด ๆ แถมจะทำงานที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการประชุมที่เราจะไม่ค่อยได้อะไร มีแ […]

27 ม.ค. 2020