Description

เครื่องจดจำใบหน้า DS-K5604A-3X/V เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นตรวจจับอุณหภูมิ รองรับระบบ Plug&Play (ใช้งานอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้สายติดตั้ง หรือตั้งค่า) สามารถตรวจจับอุณหภูมิของพื้นผิวอย่างรวดเร็ว และส่งข้อมูลอุณหภูมิที่สูงผิดปกติไปยังศูนย์ทำงาน ทำให้ใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น กิจการธุรกิจ สถานีต่างๆ ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน วิทยาเขต

There are no reviews yet.

Be the first to review “DS-K5604A-3XF”

Your email address will not be published.