กองทุนทดแทน

กองทุนทดแทน

แจ้งกองทุนทดแทนฯกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ลูกจ้างจะได้รับการประเมินเมื่อใด?

     การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน ใช่ว่าจะมีประโยชน์เพียงแค่การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเล็ก ... Read More