สิทธิกรณีคลอดบุตร Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

สิทธิกรณีคลอดบุตร Tag

ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตรแต่ละครั้งนั้นนับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย แต่คนเราก็ต้องยอมจ่ายโดยไร้ปัญหาเพื่อให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเราถือกำเนิดขึ้นอย่างราบลื่น และเพื่อเติมเต็มครอบครัว แต่สำหรับผู้ประกันตนกับประกันสังคม มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตรไปจนถึงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง  โดยสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมทั้งผู้ตัวประกันตนเองหรือภรรยาของผู้ประกันตน สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนที่สามีขอรับสิทธิให้ภรรยาในการคลอดบุตร อาจมีคำถามคาใจบางข้อที่ยังติดค้างอยู่ในใจ วันนี้เราจะมาช่วยเคลียร์ชัดถึงประเด็นนี้ ให้คุณรับทราบโดยกระจ่างเอง 1.      ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่? ตอบ ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน  ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท  2.      กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง  และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้อีกหรือไม่? ตอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังนี้  2.1  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้  2.2   คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 2.3  สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 2.4  สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก 3.      สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่  กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว ตอบ ได้  โดยในการยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส 4.