เงินชราภาพ Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

เงินชราภาพ Tag

เงินชราภาพ เป็นหนึ่งสวัสดิการที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนที่ทำงานจนถึงเวลาเกษียณจะได้รับเงินช่วยเหลือไปตลอดชีวิต นับว่าเป็นอีกหนึ่งความอุ่นใจที่ประกันสังคมจัดสรรให้ผู้ประกันตนได้รับในวัยเกษียน แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นกลับพบว่า มีคนจำนวนมากไม่มารับเงินช่วยเหลือ กระทั่งล่าสุดสำนักงานประกันสังคมต้องออกประกาศอย่างเป็นทางการให้มารับสิทธิดังกล่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกมาเปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีการสำรวจจำนวนผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และมีสิทธิรับประโยชน์กรณีชราภาพที่ยังไม่มารับขอรับเงิน โดยการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกๆ 4 เดือน ที่ผ่านมาพบผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ขอรับเงินจำนวน 4 แสนกว่าราย (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560) แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกันตนจำนวนดังกล่าวให้มารับเงินชราภาพแล้วก็ตาม โดยหนังสือนั้นจะจัดส่งไปตามที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยคือ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประกันตนไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ให้ไว้กับสำนักงานประกันสังคมทำให้ผู้ประกันตนไม่ทราบสิทธิของตนเอง สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชราภาพไปแล้วจะไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวอีก ทั้งนี้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกันตนให้ตรวจสอบที่อยู่และติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชราภาพได้ทันที นอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปว่า ผู้ประกันตนที่รับทราบสิทธิ (ซึ่งมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์) ให้มาติดต่อขอรับเงินชราภาพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้ทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งเตือนจากสำนักงานประกันสังคม และสามารถตรวจสอบสิทธิและเงินชราภาพได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน1506 ได้ตลอดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล ยังรับรองให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันยังจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ เมื่อรู้แบบนี้แล้วใครที่ได้รับสิทธิหรือมีคนรู้จักได้รับ ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิที่พึงมีกันนะ เพราะเป็นสิทธิคนเหล่านี้ได้มาจากการทำงานหนักเป็นเวลานาน จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกละเลยหรือหลงลืมไป อย่างไรก็ตามใครที่มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศไทย   ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th