HR Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

HR Tag

JD ที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เจดีย์วัดอย่างที่เราคุ้นหูกัน หากแต่เป็น JD ที่ย่อมาจาก Job Description หรือหน้าที่งาน เป็นเอกสารที่แสดงถึงขอบเขต ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ซึ่งจำเป็นมากสำหรับงานบริหารบุคคล และฝ่าย HR ทุกคนก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีแต่อาจมองข้ามความสำคัญไป ทั้งที่ความจริงแล้ว Job Description จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณได้พบพนักงานที่ตอบโจทย์และมีคุณภาพได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ Job Description กัน โดยปกติแล้วแต่ละองค์กรมักจะมีวิธีการเขียน JD แตกต่างกันไป แต่ท้ายที่สุดแล้วจุดมุ่งหมายของการเขียน คือ มุ่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นทราบขอบเขตของความรับผิดชอบงาน พร้อมบอกคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งนั้นๆ ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร โดยหัวข้อหลักในการเขียน JD ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 1. นโยบายองค์กร(Policy) 2. วิสัยทัศน์(Vision) 3. แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แต่บางครั้งการเขียน JD มักค่อนข้างให้ความหมายหรือคำอธิบายกว้างที่กว้างมาก จนอาจทำให้พนักงานหรือผู้เข้าทำงานใหม่สับสนได้และอาจสร้างปัญหาที่เรามองข้ามไป อย่างเช่น พนักงานใหม่ไม่เข้าใจหน้าที่ของตนว่าต้องทำอะไร หรือเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน รวมถึงการพัฒนาคนก็เป็นไปได้ยาก และมีสิทธิส่งผลถึงการประเมินพนักงานในอนาคตเพราะการระบุหน้าที่งานไม่ชัดเจนนั่นเอง ดังนั้นต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เขียน JD เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 1. เขียน JD โดยมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่ในมุมมองของผู้บังคับบัญชา เพราะแม้จะฟังดูขอบข่ายใกล้เคียงกัน แต่ความจริงผิดเป็นคนละเรื่องเลย 2. เขียนขอบข่ายหน้าที่ให้ชัดเจนและละเอียด แก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานว่าเขามีหน้าที่อะไรและต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ใครเป็นผู้บังคับบัญชา และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง 3. หลีกเลี่ยงคำที่เยิ่นเย่อ ที่ผู้อ่านอ่านแล้วต้องตีความเอง ควรเขียนโดยใช้คำที่ตรงประเด็น