รายการ MODULE

_
 • Personal( ระบบทะเบียนประวัติ )
 • Time Attendance( ระบบการปฏิบัติงาน )
 • Payroll( ระบบเงินเดือน )
 • Company setting( ระบบการตั้งค่าบริษัท )
 • Web on mobile( ลางานออนไลน์ )

Personal  ( ระบบทะเบียนประวัติ )

 • กำหนดบัตรรูดและรหัสพนักงาน ได้ทั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษร เหมือน หรือแตกต่างกันก็ได้
 • ข้อมูลประวัติพนักงานสามารถ ปรับปรุง, เพิ่มเติม ได้ทั้งจากระบบ Time และ Payroll
 • ข้อมูลประวัติพนักงานสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Recruit
 • กำหนดระดับการทำเงินเดือนได้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งการทำเงินเดือนสำหรับระดับผู้บริหารออกจากพนักงานทั่วไป
 • ป้อนและบันทึก ชื่อ-สกุล ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การกำหนด สังกัด/ฝ่าย, แผนก, ตำแหน่ง, ระดับการบริหาร, สถานที่ทำงาน, สถานะการทำงานสามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยไม่จำกัด
 • เก็บรูปพนักงานได้ (.BMP, .JPG, .GIF)
 • สามารถเก็บภาพแผนที่ และที่อยู่ของพนักงานได้
 • เก็บที่อยู่พนักงานได้ทั้ง ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น

Time Attendance ( ระบบการปฏิบัติงาน )

 • เก็บข้อมูลประวัติพนักงานที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบการมาทำงาน ไว้ในหน้าเดียวได้
 • ข้อมูลประวัติพนักงานสามารถปรับปรุง, เพิ่มเติม ได้ทั้งจากระบบ Personal และ Payroll
 • กำหนดข้อมูล ฝ่าย, แผนก, กลุ่มงาน, ตำแหน่ง และระดับการบริหารเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด
 • กำหนดระดับการทำเงินเดือนได้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งการทำเงินเดือนสำหรับระดับผู้บริหารออกจากพนักงานทั่วไป
 • กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด ในแต่ละกะกำหนดเวลา เข้างาน, ออกงาน, มาสาย, ออกก่อน กำหนดการรูดบัตรได้มากถึง 10 ครั้งต่อวัน
 • สามารถกำหนดการทำงานข้ามวันได้
 • กำหนดขอทำโอทีได้ คนไม่ได้ขอทำโอทีรูดบัตรออกช้าจะไม่ได้โอที
 • การทำโอที สามารถเลือกได้ 2 ประเภท คือการทำโอทีก่อนเวลา และการทำโอทีหลังเวลางาน
 • สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีของแต่ละบริษัทได้
 • สามารถกำหนดอัตราในการทำ โอที ในวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดประจำปีได้
 • สามารถเปลี่ยนกะการทำงานได้ เป็นต้น

Payroll ( ระบบเงินเดือน )

 • กำหนดระดับการทำเงินเดือนได้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งการทำเงินเดือนสำหรับระดับผู้บริหารออกจากพนักงานทั่วไป
 • สามารถกำหนด รายการได้/รายการหักเพิ่มเติม อย่างละ 10 รายการ
 • กำหนดการคำนวณภาษีได้ทั้ง ก่อนการคำนวณ และหลังการคำนวณ
 • สามารถกำหนดช่วงการประมวลผลได้ เช่น ทั้งหมด, แผนก, ช่วงรหัส เป็นต้น
 • สามารถบันทึกรายการได้ รายการหัก ในการจ่ายเงินของแต่ละงวดไว้ และล่วงหน้าได้
 • สามารถทำการบันทึกรายได้/รายหัก ให้พนักงานหลายๆคนพร้อมกัน โดยกำหนดให้ได้ทุกคนหรือเลือกตามแผนก
 • สามารถกำหนดสูตรการปัดเศษสตางค์ได้
 • สามารถโอนเงินเดือนพนักงานเพื่อนำส่งธนาคารต่างๆได้ เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ, กสิกร,ทหารไทย, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ ฯลฯ
 • สามารถปรับปรุงตารางภาษี และค่าลดหย่อนต่าง ๆ
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายได้ถึง 4 งวด/เดือน เป็นต้น
ลางานออนไลน์

Tigersoft Web on mobile ( ระบบลางานออนไลน์)

 • บันทึกใบลา พนักงานสามารถขอลางานผ่านเว็บได้
 • อนุมัติ หัวหน้างานสามารถอนุมัติการลาผ่านเว็บได้ทันที
 • ตรวจสอบ พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลาได้ด้วยตัวเอง
 • แจ้งข่าว บันทึกและแจ้งข่าวประกาศให้พนักงานได้