HR Software

โปรแกรม workplaze

โปรแกรมบริหารงานบุคคล on cloud แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ SMEs รองรับทุกการทำงานของฝ่ายบุคคล ครอบคลุมทุกการจัดการและตรวจสอบ แก่บุคลากร 3 ระดับ ผ่านสมาร์ตโฟน รองรับงานบริหารงานบุคคล ประวัติ, เงินเดือน, ภาษีและสวัสดิการ ฯลฯ

request a demo

โปรแกรม workplaze-desktop
Lost Data
ข้อมูลสูญหายบ่อย
No Server
ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ดีพอในการใช้งาน และจัดเก็บฐานข้อมูล
No IT
ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาดูแลและตรวจสอบข้อมูล
Difficult Document Handle
การจัดการและจัดเก็บเอกสารที่ยุ่งยากเกินไป
Document too much (Leave/O.T. Request)
การใช้กระดาษเอกสารที่สิ้นเปลืองเกินไป
Confidential Data
การจัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
Hacker
ปัญหาเกี่ยวกับผู้บุกรุกทางเครือข่ายและข้อมูล
Crisis System
ข้อมูลโดน Virus โจมตี ระบบถูกทำลาย
โปรแกรมเงินเดือน

ตัวช่วยด้านการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน
อย่างละเอียดพร้อมการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เงินเดือน โอที ค่ากะ ค่าอาหารหรือรายได้อื่นๆ ก็สามารถจัดการได้เสร็จสรรพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

ครอบคลุมทุกการคำนวณด้านเวลาของพนักงาน รวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาด้านการคำนวณ

 •  เก็บประวัติพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด ทั้งตั้งค่าระบบเวลาและ
  ระบบเงินเดือนผ่านเมนูเดียว
 • ข้อมูลพนักงานจะเชื่อมกับระบบอื่นๆ (Time Attendance, Payroll)
  โดยอัตโนมัติ
 • Import พนักงานเข้าใหม่ ด้วย Excel ได้
 • ตรวจสอบประวัติพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออก
  ได้อย่างง่ายในหน้าจอเดียว
 • กำหนดรหัสพนักงาน และรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้ อิสระจากกัน
  โดยใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสูงสุดถึง 20 หลัก
 • สามารถกำหนดระดับโครงสร้างบริหาร เช่น ฝ่าย, แผนก, ระดับพนักงาน
  ได้สูงสุด 6 ระดับ และสามารถกำหนดชื่อได้เอง
 • สามารถสร้างโครงสร้างบริหาร เช่น ฝ่าย, แผนก, ตำแหน่ง ฯลฯ ได้ไม่จำกัด
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถใส่รูปพนักงานให้แสดงที่หน้าโปรแกรม โดยบันทึกในรูปแบบ
  JPG, BMP, GIF ได้
 • สามารถนำส่งรายงานกับหน่วยงานประกันสังคมได้อย่างครบถ้วน
  (สปส. 1-03, สปส. 1-03/1, สปส 6-09)
  10. สามารถเรียกรายงาน และส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Word และ PDF ได้
 • เมนูการใช้งานง่าย สามารถคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โอที ค่ากะ ค่าอาหาร หรือรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้สูงสุด 5 งวด ต่อเดือน และ
  เพิ่มงวดพิเศษ ได้อีก 1 งวด
 • สามารถกำหนดวิธีการคิดภาษีได้หลายแบบ เช่น แบบหัก ณ ที่จ่าย,
  แบบเฉลี่ย, แบบคงที่, ร้อยละ ทั้งบริษัท หรือเลือกคิดเป็นรายบุคคล
 • สามารถคำนวณเงินเดือนแบบโปรเรทในกรณีมีการปรับเงินเดือน
  หรือ เข้า-ออกระหว่างงวดได้
 • สามารถ Import รายการได้หรือรายการหักเข้าโปรแกรมได้
  โดยใช้ไฟล์ .CSV (Excel) เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
 • สามารถนำส่ง Text file Payroll Payment รองรับทุกธนาคาร
 • การนำส่งประกันสังคม สรรพากร กองทุนฯ พร้อมทำเอกสารและ
  ไฟล์นำส่งตามรูปแบบกำหนดได้
 • สามารถเรียกรายงานการจ่ายเงินเดือนเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงิน,
  ใบแจ้งเงินเดือน (สลิป), และส่งข้อมูลออกเป็น Excel, PDF ได้
 • รายงานการจ่ายเงินเดือนสามารถตั้งค่ารายการที่แสดง ได้อย่างอิสระ
  ทั้งรายการได้/รายการหัก
 • ส่งเอกสารสำคัญให้ผู้บริหารตรวจสอบ (Automate Owner Audit)
  และ Approve ผ่านระบบ เช่น รายงานการจ่ายเงินเดือน,
  รายงานนำส่งสรรพากร, รายงานนำส่งประกันประสังคม
 • สร้างกะงาน โดยกำหนดเวลาเข้างาน เวลาสายได้ เวลาออก/เข้าพักเที่ยง
  เวลาออกงานให้แตกต่างตามกะงานนั้นๆได้
 • สามารถกำหนดอัตรา ค่ากะ, ค่าอาหาร แยกตามแต่ละกะงานได้
 • สามารถขอทำโอที ก่อนเข้างาน, หลังเลิกงาน และพักเที่ยงได้
 • สามารถตั้งชื่อประเภทการลาได้อย่างอิสระและกำหนดสิทธิ์การลาประจำปี
  แต่ละประเภทการลาได้
 • สามารถเพิ่มสิทธิ์การลาพักร้อนประจำปี เข้าโปรแกรมโดยใช้ไฟล์ .CSV (Excel)
  เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
 • สามารถคำนวนเบี้ยขยันทั้งแบบคงที่และระดับขั้นได้
 • สามารถรับข้อมูลเวลาแบบ Real time จากเครื่องบันทึกเวลา Face Scan,
  finger Scan ของ TigerSoft หรือสามารถรับเวลาจาก Text File ในกรณี
  ที่ใช้เครื่องบันทึกเวลาจากบริษัทอื่นได้
 • เมนูการใช้งานง่าย สามารถคำนวณ ขาด ลา มาสาย ออกก่อน คำนวณโอที
  และตรวจสอบได้ภายในหน้าจอเดียว และสามารถส่งระบบเงินเดือนได้เลย
 • สามารถ Import ตารางกะงาน เข้าโปรแกรมโดยใช้ไฟล์ .CSV (Excel)
  เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
 • สามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และส่งออกข้อมูลเป็น
  Excel, Word และ PDF ได้
Pricing

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โซลูชันที่คุ้มราคา เพื่อธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะ

Pricing that scales with your business.

For SMEs

฿2500/month

Full access to all features
Premium Support
Free Updates