สูญเสียอวัยวะ

กองทุนทดแทน

แจ้งกองทุนทดแทนฯกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ลูกจ้างจะได้รับการประเมินเมื่อใด?

     การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน ใช่ว่าจะมีประโยชน์เพียงแค่การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือรับเงินชดเชยยามว่างงานเท่านั้น แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันในขณะปฏิบัติงานจนทำให้สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ประกันสังคมยังมอบเงินกองทุนทดแทนให้กับลูกจ้างจำนวนมากอีกด้วย                 โดยลูกจ้างที่ประสบเหตุร้ายมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินเท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครอง จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ การประสบอันตราย คือ การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ตามคำสั่งของนายจ้าง เจ็บป่วย เป็นการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย ด้วยโรคที่เกิดลักษณะจากการทำงาน และมีสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมาจากโรคนั้น การสูญหายหรือตาย แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ             – หายไประหว่างทำงาน             – หายไประหว่างปฏิบัติตามสั่งของนายจ้าง             – หายไประหว่างเดินทางด้วยพาหะทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ระหว่างเดินทางเพื่อไปทำงานให้นายจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยต่อเมื่อนายจ้างได้ทำการแจ้งต่อประกันกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิรับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งหลังทำการแจ้งลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกายเมื่อ.. ลูกจ้างได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเต็มที่หรือสิ้นสุดการรักษา ไม่สามารถรักษาอวัยวะให้เป็นปกติได้ อวัยวะนั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการเข้าประเมิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (ระยะเวลาการเข้ารับประเมินขึ้นอยู่กับสภาพบาดแผลและดุลยพินิจของแพทย์) สำหรับวิธีการแจ้งประกันกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิรับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานสามารถดูได้จากบทความ “วิธีการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อรับเงินชดเชยจากประกันสังคม ”  หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th  หรือโทรสายด่วน 1506             และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่ประกันสังคมได้มอบให้แก่ผู้ประกันตน ทำให้ลูกจ้างอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตนในระหว่างปฏิบัติ ก็ยังมีกองทุนประกันสังคมคอยช่วยเหลือเยียวยาความทุกข์นั้นให้เจือจางลง   ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th ... Read More