XFace200+

Face Recognitionเครื่องสแกนใบหน้า

XFace 200+ เป็นเครื่องบันทึกเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถป้องกันผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงมิให้สามารถสแกนเพื่อผ่านเข้าประตูได้ พร้อมระบบแจ้งเตือนไปยัง Admin ถึงความผิดปกติของพนักงานรายนั้น นอกจากนี้การบันทึกเวลาผ่านการสแกนใบหน้า ยังสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งตัวเครื่องมีคุณสมบัติ ดังนี้

Description

เครื่องสแกนใบหน้า พร้อมฟังก์ชั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในตัว


Features

  • รองรับผู้ใช้งาน 10,000 ผู้ใช้งาน
  • รองรับใบหน้า 6,000 ใบหน้า
  • รองรับลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ
  • รองรับฝ่ามือ 3,000 ฝ่ามือ
  • บันทึกรายการได้ 200,000 รายการ
  • เชื่อมต่อผ่านทาง Lan TCP/IP, WiFi
  • รองรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย

There are no reviews yet.

Be the first to review “XFace200+”

Your email address will not be published.