ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 24, 2023

พาส่อง องค์กรแบบไหนที่คน GEN Z อยากร่วมงานมากที่สุด จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR พาเปิดโลกของคน GEN Z อยากร่วมงานกับองค์กรแบบไหนมาก

คน GEN Z มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้คน GEN Z เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พวกเขาเรียนรู้ได้เร็ว และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการทำงานของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องเรียนรู้การทำงานกับบุคลากร GEN Z ที่มีบุคลิกแตกต่างจากผู้คนรุ่นก่อนอยู่มาก จากพฤติกรรมเรียนรู้ไว คิดไว ทำไว และต้องการเติบโตไวของคน GEN Z นี้เอง ที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาสามารถพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้

องค์กรที่กลุ่มคน GEN Z อยากร่วมงานด้วยมีลักษณะดังนี้

1. องค์กรที่ให้โอกาสพวกเขาได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ
ปัจจัยสำคัญที่กลุ่มคน GEN Z จะเลือกทำงานกับองค์กร ๆ หนึ่ง คือโอกาสที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่ตัวเองชอบ ข้อมูลจากโปรแกรม HR คน GEN Z ต้องการสังคมการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดช่องว่างที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กับการทำงานได้

คน GEN Z จะรู้สึกยินดีเมื่อได้รับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับงานที่ทำ พวกเขาต้องการรู้ว่างานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นั้นอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วหรือยัง หรือมีด้านใดที่ควรปรับปรุงอีกหรือไม่ เพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับความคาดหวังขององค์กร แม้เงินเดือนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่พวกเขาจะพิจารณา แต่หากโอกาสพัฒนาทักษะในงานที่กำลังทำอยู่มีน้อย คน GEN Z มีแนวโน้มที่จะไปเลือกองค์กรที่จ่ายเงินเดือนให้น้อยกว่าแต่เป็นการทำงานที่พวกเขาจะสามารถเรียนรู้และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับตัวเองได้

2. องค์กรที่มีการบริหารงานชัดเจน
คน GEN Z ให้ความสำคัญกับแก่นสารของงานที่พวกเขาทำ ถ้างานไม่ดีก็พร้อมที่จะลาออกทันที แม้ไม่มีแผนสำรองอื่น พวกเขาไม่รู้สึกผิดกับการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม การบริหารงานแบบยุคเก่าที่ใช้อำนาจ ขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน หรือการบริหารระบบอาวุโสจะไม่อยู่ในความสนใจของคน GEN Z เพราะมีกฎเกณฑ์มากมายที่เป็นการจำกัดคุณภาพการทำงาน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการทำงานของพวกเขาได้

คนกลุ่ม GEN Z จะเลือกงานที่ไม่สร้างความลำบากใจหรือสร้างผลกระทบทางจิตใจให้กับพวกเขา ข้อมูลจากโปรแกรม HR มีแนวโน้มว่าคน GEN Z จะทำงานในระยะยาวกับองค์กรที่มีลักษณะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงสวัสดิการขององค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองและคุณภาพชีวิต เช่น ให้ทุนการศึกษาสำหรับคอร์สเรียนระยะสั้น, คอร์สเรียนออนไลน์, มีประกันสุขภาพ, สนับสนุนด้านอาหารกลางวันในออฟฟิศ, สมาชิกฟิตเนสฟรี หรือสมาชิกดูภาพยนตร์ออนไลน์แบบสตรีมมิ่งฟรี เพื่อความบันเทิง เป็นต้น

จะเห็นว่าคน GEN Z ค่อนข้างมีความคาดหวังกับงานและองค์กรมาก งานที่ดีในอุดมคติของคนกลุ่มนี้คือ งานที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีโปรแกรมเงินเดือนจ่ายเงินที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือคน GEN Z ต้องการการมีส่วนร่วม มีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือออกไอเดียต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนในที่ทำงาน รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรและสังคม

3. องค์กรที่ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
GEN Z เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี พวกเขาคิดและทำอย่างรวดเร็วเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ คน GEN Z พึงพอใจกับพื้นที่ทำงานที่มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงงานได้ด้วยระบบดิจิทัล เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า หรือเครื่องบันทึกเวลา ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว องค์กรที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีเช่นมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น จะไม่เพียงแค่สนับสนุนความพึงพอใจต่อบุคลากร GEN Z เท่านั้น แต่ตัวองค์กรเองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ในขณะที่องค์กรที่ยังบริหารด้วยระบบเดิม ๆ คน GEN Z จะรู้สึกถึงความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นในโลกดิจิทัลทุกวันนี้

ดังนั้นองค์กรต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถของงานบริหาร เช่น ใช้โปรแกรม HR ช่วยเหลือด้านบุคลากร ใช้โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และเที่ยงตรง เป็นต้น

4. องค์กรที่มีวัฒนธรรมตรงกับความเชื่อ
จากบรรดาผู้คนในทุกยุคทุกสมัย GEN Z เป็นกลุ่มคนรุ่นแรกที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง วัฒนธรรมขององค์กรที่สามารถแสดงความใส่ใจในประเด็นเหล่านี้จะได้รับความสนใจจากคน GEN Z เช่น การคัดสรรพนักงานขององค์กรที่ปราศจากอคติเกี่ยวกับเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, วัฒนธรรม, ความเชื่อ, รูปลักษณ์ภายนอก หรืออื่น ๆ ไม่ตัดโอกาสของผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ไม่ด่วนตัดสินความสามารถของคนจากสถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีโปรแกรม HR ออนไลน์ที่สามารถส่งคำร้องเรื่องส่วนตัวได้ และสวัสดิการที่ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัย เหล่านี้เป็นต้น

กลุ่มคน GEN Z ไม่ใช่กลุ่มคนที่หมดไฟเร็ว หรือล้มเลิกความตั้งใจง่าย ๆ แต่ด้วยยุคสมัยที่พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้คน GEN Z สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบ รู้ว่าตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไร อ้าแขนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ดังนั้นในบางครั้งก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องปรับตัวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในยุคสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ชีวิตก้าวไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว องค์กรของคุณพร้อมหรือยังที่จะปรับตัวไปพร้อม ๆ กับบุคลากร GEN Z TigerSoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีงานออฟฟิศ งาน HR และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย สนับสนุนให้บริษัทและองค์กรของคุณก้าวสู่ความเป็นสากล ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีจาก TigerSoft เรามีบริการจำหน่ายซอฟต์แวร์ โปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, HR Software และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในออฟฟิศแบบครบวงจร เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า หรือเครื่องบันทึกเวลา ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ คุ้มค่ากับการใช้งาน และจะช่วยอำนวยความสะดวกภายในองค์กรของคุณได้หลาย ๆ ด้าน อย่าลังเลที่จะให้เทคโนโลยีจาก TigerSoft ช่วยผลักดันให้องค์กรของคุณได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ระบบ erp ช่วยให้ฝ่ายบัญชีทำงานง่ายขึ้นอย่างไร

ระบบ erp ช่วยให้ฝ่ายบัญชีทำงานง่ายขึ้นอย่างไร เปิดฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ erp ของ SAP Business One ที่จะช่วยให้ทุกงานด้านการเงินและการบัญชีของบริษัทเป็นเรื่องง่าย หากบริษัทของคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง การจัดการข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ อาจมีการจัดก […]

22 ส.ค. 2023

พาส่อง เทคโนโลยีในเครื่องกั้นทางเดิน Turnstile ควบคุมการเข้า-ออกอย่างอัจฉริยะ

พาส่อง เทคโนโลยีในเครื่องกั้นทางเดิน Turnstile ควบคุมการเข้า-ออกอย่างอัจฉริยะ เครื่องกั้นทางเดิน Turnstile โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น เทคโนโลยีเครื่องกั้นทางเดิน Turnstile เป็นประตู Access Control ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู […]

6 ก.ค. 2023

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! สลิปเงินเดือนคืออะไร ทำไมถึงควรใช้ E-Slip จากโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้! สลิปเงินเดือนคืออะไร ทำไมถึงควรใช้ E-Slip จากโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ E-Slip ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ของคนทำงาน ส่งเสริมองค์กรบริษัทของคุณให้เข้าสู่โลกของการทำงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยโปรแกรมสลิ […]

4 ธ.ค. 2023