ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ประกันสังคม เงินชราภาพ
พ.ย. 30, 2020

เงินชราภาพ ที่ผู้ประกันตนต้องรู้

เงินชราภาพ คืออะไร

เงินชราภาพ” คือสิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เพื่อสร้างความมั่นคงในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ แต่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน แต่กฎหมายยังมิได้เปิดให้ผู้ประกันตนเลือกรูปแบบการรับเงินเอง โดยเงินชราภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ประเภทของเงินชราภาพ

เงินบำนาญชราภาพ

มีเงื่อนไขการได้รับเงิน ดังนี้

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน
 • อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน หรือออกจากงาน

[ กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน ]

มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอัตรา 20% ของค่าจ้าง เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

[ กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ]

ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพอีกในอัตรา 1.5% ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

 

เงินบำเหน็จชราภาพ

มีเงื่อนไขการได้รับเงิน ดังนี้

 • จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
 • สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 • อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

[ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ]

ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ

[ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ]

ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ

[ กรณีที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 6 เดือน ]

นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 

ภาพประกอบ เงินชราภาพ ที่ผู้ประกันตนต้องรู้

หลักฐานการยื่นขอเงินชราภาพ มีอะไรบ้าง

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)

*กรณีผู้ประกันตนขอคืนเงินชราภาพด้วยตัวเอง*

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

*กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย และทายาทเป็นผู้ขอรับสิทธิ์เงินชราภาพแทน*

 • สำเนามรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินชราภาพ
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
 • หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร

 

ผู้ประกันตนหรือทายาทที่มีสิทธิ์ สามารถยื่นขอรับเงินชราภาพพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข) หรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์ 

ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ


ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านบทความอื่น ๆ จากไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

เทรนด์ในการทำงานที่ HR และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ควรรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เทรนด์ในการทำงานที่ HR และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ควรรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR พาเปิดโลกการทำงานแห่งอนาคต จับตา 5 เทรนด์การทำงานในโลกยุคใหม่ที่องค์กรควรรู้ โลกของเราทุกวันนี้กำลังหมุนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม […]

10 ส.ค. 2023

ความสำคัญของการจัดอบรมคอร์สให้กับพนักงาน และการนำโปรแกรม hr มาประยุกต์ใช้

ความสำคัญของการจัดอบรมคอร์สให้กับพนักงาน และการนำโปรแกรม hr มาประยุกต์ใช้ การจัดคอร์สอบรมพนักงานสำหรับบริษัทยุคใหม่ ที่สามารถนำโปรแกรม hr เข้ามาใช้ได้ การนำองค์ความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานอยู่เสมอ บางครั้งสิ่งที่คนทำงานได้เรียนรู้มา […]

15 มิ.ย. 2023

5 วิธีช่วยจัดการ work-life balance ได้ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

5 วิธีช่วยจัดการ work-life balance ได้ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR เผยเคล็ดลับการสร้าง Work-Life Balance ภายในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงาน Work-Life Balance คือ การสร้างความสมดุลระหว่างเวลาทำงาน และเวลาการใช้ชีว […]

28 ส.ค. 2023