ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ธุรกิจโรงแรม
ก.ย. 09, 2022

อุตสาหกรรมการบริการอย่างธุรกิจโรงแรม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการปรับตัวพัฒนาให้ทันกับความต้องการผู้ใช้บริการ ก็อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและปิดตัวลงได้ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรของธุรกิจ โรงแรมในปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง ที่อาจเป็นปัญหาในการทำธุรกิจได้

ธุรกิจโรงแรม

5 ความท้าทายของงานบริหารทรัพยากรในธุรกิจโรงแรม

เราได้รวบรวมปัญหาใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมการบริการอย่างธุรกิจโรงแรมมาให้แล้ว เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจของโรงแรมมักเจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง

1.ปัญหาด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัญหาด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมนั้นอาจเกิดจาก ระบบการบริหารบุคคลที่ไม่ดีพอ หรือไม่มีการพัฒนาระบบ HRM ให้ทันสมัย ไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้บ่อยครั้ง จนส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ เช่น การจัดการเวลาเข้า – ออกงานที่ไม่ดี ตารางการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้พนักงานบางคนต้องทำงานหนักเกินจำเป็น หรือการคำนวณเงินเดือนผิดพลาด และล่าช้า ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต้องหยุดชะงักได้

2.การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

หลายธุรกิจมีการฝึกอบรมทักษะพนักงานที่ไม่เพียงพอ และไม่มีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้พร้อมสำหรับการทำงานบริการตำแหน่งนั้น ๆ จนส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่มีความพึงพอใจได้ การใช้ระบบการฝึกอบรมที่ดีอย่าง โปรแกรม Tiger eHR จาก Tigersoft ที่ช่วยเก็บข้อมูล การทำงาน ประวัติการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ มาประเมินเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะ ความสามารถของพนักงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้

3.การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

พนักงานที่ไม่มีขวัญกำลังใจหรือไม่มีแรงจูงใจในการทำงานบริการ ค่อนข้างส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการธุรกิจโรงแรมอย่างมาก เนื่องจากการบริการที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า ไปจนถึงชื่อเสียงของแบรนด์ได้ เนื่องจากยุคปัจจุบันที่มีสื่อออนไลน์มากมาย หากเกิดการวิจารณ์หรือพูดถึงในเชิงลบ ก็อาจทำให้ธุรกิจหรือแบรนด์เกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว จึงควรมีการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานอยู่เสมอ อาจจะเป็นการจัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานในองค์กรในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ หรือการให้ของขวัญที่ช่วยสร้างกำลังใจในการทำงานได้

4.ทักษะของพนักงานที่สอดคล้องต่อธุรกิจ

เมื่อเกิดอัตราการลาออกสูง ก็ยิ่งต้องมีการหาคนที่มีทักษะในการรับหน้าที่นั้นเข้ามาทำงานให้เพียงพอต่อการต้องการด้วย อุตสาหกรรมการบริการมักเจอกับปัญหาในการหาผู้ที่มีทักษะสำคัญในการทำงานนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์และไม่เคยพัฒนาทักษะมาก่อน ดังนั้นธุรกิจจึงต้องรักษาพนักงานที่มีทักษะในการทำงานไว้ให้ดีที่สุด พร้อมจัดการฝึกหรืออบรมให้พนักงานพัฒนาทักษะในการทำงานอยู่เสมอ และปรับปรุงระบบ HRM ให้มีประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรด้วย

5.วัฒนธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร

การมีวัฒนธรรมในองค์กรที่ไม่ดี และไม่สนถึงจริยธรรมในการทำงาน เป็นปัญหาที่สร้างความบั่นทอนจิตใจให้แก่พนักงานอย่างมาก เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การโดนคุกคาม การโจรกรรม การทำงานที่ไม่มีความเป็นกลาง การแบ่งฝ่ายในที่ทำงาน ก็เป็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารบุคคลต้องจัดการและมีวิธีแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะหากมีการพูดถึงปัญหาเป็นวงกว้างแล้ว อาจทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจได้

ธุรกิจโรงแรม HR

วิธีช่วยพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจโรงแรมให้คล่องตัวและง่ายมากขึ้น

วิธีที่ช่วยพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจโรงแรมนั้น อาจเริ่มจากการใช้โปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เวลาการทำงาน การคำนวณเงินเดือนต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นส่วนที่รับความเห็นหรือข้อร้องเรียนของพนักงานได้ด้วย อย่างโปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR จาก Tigersoft ได้ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงานของ HR ในทุกธุรกิจองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และการลางานออนไลน์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมยังมีการรวบรวมสถิติสำคัญต่าง ๆ ของพนักงานไว้ให้หัวหน้าหรือผู้บริหารใช้พิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญได้ด้วย

hr hotel

จัดการองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร ด้วย SmartKMS ระบบ kms system ที่มีประสิทธิภาพจาก Tigersoft

จัดการองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร ด้วย SmartKMS ระบบ kms system ที่มีประสิทธิภาพจาก Tigersoft เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานของ ระบบ kms system ที่จะช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กร บริษัททุกบริษัทย่อมมีการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึง […]

7 ต.ค. 2023

พารู้จัก OKR เครื่องมือวัดผลที่นิยมใช้กันในองค์กรปัจจุบันเพิ่มเติมจากโปรแกรม HR

พารู้จัก OKR เครื่องมือวัดผลที่นิยมใช้กันในองค์กรปัจจุบันเพิ่มเติมจากโปรแกรม HR ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือ OKR และโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จากไทเกอร์ ซอฟต์ ในแวดวงการบริหารพัฒนาบุคลากรมีการพูดถึง OKR อย่างกว้างขวาง บริษัทชั […]

9 พ.ย. 2023

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย HR Software ตัวช่วยบริหารการทำงานของพนักงาน สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการจัดกะการทำงานของพนักงาน HR Software ในโปรแกรม HR หรือโปรแกรม HR สำเร็จรูป […]

22 ก.พ. 2024