ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 15, 2023

เปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นดิจิตอล การอยู่รอดในยุค AI จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ร่วมขับเคลื่อน 4 แนวทางการทำงานขององค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล

ยุคแห่งนวัตกรรมดิจิทัลได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในหลาย ๆ ด้าน และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น องค์กรหรือบริษัทใดที่ไม่ยอมปรับตัวตาม ในที่สุดก็จะไม่สามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และจะยิ่งพบพานกับความยากลำบากในการปรับตัวมากขึ้นในอนาคต เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว สิ่งที่องค์กรธุรกิจควรเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้คือการปรับตัว เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และเพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสอยู่รอดได้ในทุกยุคสมัยอย่างแท้จริง
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อขานรับการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว หลาย ๆ ธุรกิจได้มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาทำหน้าที่แทนคนในส่วนของการประมวลผล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์แสดงผล โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านโซลูชัน อย่างเช่น HR Software, โปรแกรม HR, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือการใช้โปรแกรมเงินเดือน เพื่อส่งเสริมให้ระบบการทำงานด้านบุคคลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน TigerSoft ขอร่วมสนับสนุนให้ทุกองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์พาธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลของเรา

4 แนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบของการทำงานในยุคนี้ไม่ยึดติดอยู่กับการนั่งในออฟฟิศแบบเดิม ๆ อีกต่อไป องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความยืดหยุ่นในการทำงานกับพนักงานมากขึ้น สามารถทำงานนอกออฟฟิศที่ใดก็ได้ที่สะดวกต่อการสร้างผลงาน และพนักงานยังคงสามารถสื่อสารกันภายในทีมได้ด้วยเทคโนโลยี มีการเข้า-ออกงานด้วยระบบออนไลน์จากโปรแกรมที่บริษัทติดตั้งไว้ โดยพบว่าการให้ความยืดหยุ่นและเพิ่มความสุขในการทำงานกับพนักงานในลักษณะเช่นนี้มีผลต่อคุณภาพของงานที่ดีขึ้น
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารและดำเนินงานร่วมกัน จะช่วยลดความซับซ้อนของการทำงาน บุคลากรในองค์กรสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ส่วนตัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา นำไปสู่สมรรถนะของการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวขององค์กรได้ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี Cloud Solutions, โปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน และโปรแกรม Payroll มาช่วยสนับสนุนการทำงานด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การพัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
หนึ่งในสิ่งสำคัญหลักของการดำเนินธุรกิจคือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อคงคุณภาพของผลงาน และเป็นหนทางของการเติบโตของธุรกิจโดยตรง เทคโนโลยีโซลูชันโปรแกรม HR สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลด้านทรัพยากรบุคคลได้ โดยมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นมีความเฉียบไว สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว มีการนำข้อมูลในเชิงสถิติมาช่วยประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร แทนการคิดวิเคราะห์ด้วยความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งโปรแกรม HR จะสามารถช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถแก้ปัญหาในองค์กรได้อย่างตรงจุด
โปรแกรม HR มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน สามารถประเมินผลงานประจำปีของพนักงานในองค์กรได้ หลาย ๆ องค์กรยังใช้โปรแกรม HR ในการช่วยสร้างแผนพัฒนาบุคลากรได้อีกด้วย อย่างเช่นการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม (Up Skilling) ให้กับแต่ละบุคคลในองค์กร องค์กรใดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะบุคลากร เมื่อบุคลากรมีทักษะอย่างรอบด้าน ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลากหลายในอนาคตได้

3. การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการบุคคล
การบริหารจัดการบุคคลนอกจากเทคโนโลยีโซลูชันอย่างโปรแกรม HR แล้ว การนำเทคโนโลยีโปรแกรมเงินเดือนมาปรับใช้ในองค์กรจะทำให้การทำงานของฝ่ายบุคคลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะโปรแกรมเงินเดือนไม่เพียงจะช่วยคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุมไปถึงการจัดการองค์กรโดยรวมทั้งหมด ทั้งระบบสวัสดิการ ระบบภาษี การประกันสังคม สลิปเงินเดือน ไปจนถึงการจัดทำรายงานอย่างครบถ้วนที่จะทำให้การบริหารสรรจัดงบประมาณและจัดการบุคลากรในองค์กรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

4. การยกระดับวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้ระบบเครื่องสแกนนิ้ว
องค์กรที่นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติงานของพนักงานร่วมด้วย จะเป็นการยกระดับวัฒนธรรมขององค์กรให้เดินหน้าไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตน หรือบันทึกเวลาเข้า-ออกงานด้วยเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้า Face Scanner ที่จะช่วยลดปัญหาด้านความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง และมีการประเมินผลที่รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาองค์กรนอกจากจะทำให้แผนการดำเนินงานต่าง ๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้พนักงานมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปพร้อม ๆ กับองค์กรได้ ซึ่งจะมีผลให้วัฒนธรรมองค์กรถูกยกระดับขึ้น เมื่อผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต่างมีวิสัยทัศน์ที่ดีและมองไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ยุคดิจิทัลนี้ยังเต็มไปด้วยความท้าทายและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พร้อมเข้ามาปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบของการทำงาน
ทุกองค์กรมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้มีความทัดเทียมหรืออยู่เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ องค์กรที่มีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างครอบคลุมรอบด้าน ย่อมสามารถเห็นศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างชัดเจน เทคโนโลยีจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล และพร้อมที่จะเป็นองค์กรที่รับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

TigerSoft ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกองค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เราคือซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% ครอบคลุมทุกบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กร โปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนใบหน้าระบบ Face Recognition TigerSoft ผู้นำด้านบริการโซลูชัน HR Software ที่มีประสบการณ์ในแวดวง Human Resource มานานกว่า 24 ปี เชื่อมั่นและวางใจให้ TigerSoft ได้ดูแลองค์กรธุรกิจของท่านด้วยบริการที่ครอบคลุมรอบด้านในราคาที่คุ้มค่า เพื่อการเดินทางสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจของท่าน

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์!

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์! TigerSoft ผู้พัฒนา HR Solution โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกองค์กรธุรกิจ โปรแกรม HR มีความสำคัญต่อทุกองค์กรบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข […]

26 ก.ย. 2023

รวมเรื่องต้องรู้! สิทธิประกันสังคม กับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนทุกมาตราได้รับ พร้อมเงื่อนไขทั้ง 7 กรณี

ว่าด้วยเรื่องของประกันสังคม เคยสงสัยกันหรือไม่…?? กับคำว่าสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ประกันสังคม” แท้จริงแล้วคืออะไรอย่างไร เราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน และได้รับสิทธิอะไรบ้าง ไทเกอ […]

13 พ.ค. 2021

4 เคล็ดลับการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรมือใหม่

4 วิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับ SME การบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ จากที่องค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย […]

20 ม.ค. 2022