ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ค. 17, 2023

รู้มั้ย! จัดระบบโปรแกรม HR ให้ดี ช่วยองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

การจัดระบบบริหารบุคลากรภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีโปรแกรม HR เพื่อการยืนหยัดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลัก และมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การดูแลเอาใจใส่ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีสวัสดิภาพ และสร้างความพึงพอใจในการทำงานแต่ละวันได้ จะส่งผลให้ผลงานของพนักงานถูกสร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีผลดีต่อธุรกิจขององค์กรโดยตรง เป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้

เป็นโอกาสดีที่องค์กรต่าง ๆ จะหันกลับมาจัดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการทำ Big Cleaning มองย้อนภาพรวมของระบบการบริหารงาน HR ที่ผ่านมา ว่ามีการเสียเวลาไปกับการจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบไปมากแค่ไหน หรือต้องตรากตรำทำงานเอกสารที่ชวนให้ปวดหัวซ้ำซ้อนอยู่ทุกวี่วัน ซึ่งต้องใช้เวลานานในการจัดการกว่าจะสำเร็จได้ในแต่ละชิ้นงาน และบางครั้งก็เกิดความผิดพลาด สร้างความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของบริษัทไปอย่างน่าเสียดาย

การหันมาปรับปรุงระบบ HR ให้มีการเชื่อมโยงทุกระบบงานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีโปรแกรม HR (HR Software) เข้ามาช่วยเหลือ จะทำให้ธุรกิจของบริษัทหรือองค์กรมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างตรงเป้า แค่จัดระบบ HR ให้มีการทำงานอย่างราบรื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถผลักดันให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

งานบริหารจัดการบุคคล HR มีอะไรบ้าง?

1. การบริหารบุคลากร และจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization and Personal Management) จัดเก็บข้อมูลของพนักงาน และประวัติการทำงานต่าง ๆ เพื่อการวางแผนกำหนดหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงการรับข้อมูลร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และสำรวจทัศนคติของพนักงาน

2. การบันทึกเวลาทำงานของบุคลากร (Time Management) บันทึกและเก็บข้อมูลการเข้า-ออก และเวลาการทำงานของพนักงานทุกคน การทำงานล่วงเวลา OT และการขาดลางานที่ต้องพิจารณาร่วมกันกับการจ่ายเงินเดือน รวมถึงจัดการสิทธิการลาของพนักงานตามเงื่อนไข การขออนุมัติวันลา การตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ เป็นต้น

3. จัดสรรคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร (Recruiting Management) วิเคราะห์คุณสมบัติบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ ส่งเรื่องขออนุมัติประกาศรับสมัครงาน จัดการข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร คัดเลือกผู้เข้าสมัคร ขออนุมัติการจ้างงานพนักงานใหม่ ตลอดจนการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้สมัครทั้งหมด และข้อมูลการสัมภาษณ์งาน

4. จัดการระบบเงินเดือน (Payroll Management) วางแผนและจัดการเงินเดือนของพนักงานทุกคนในองค์กร รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการเงิน ประเมินค่าชดเชย, ค่าคอมมิชชัน และโบนัสของพนักงาน รวมถึงเอกสารที่ต้องรายงานต่อกรมสรรพากร เช่น รายงานภาษีหักเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นต้น

5. จัดการระบบสวัสดิการ (Benefit Management) กำหนดสิทธิสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนตามเงื่อนไขของบริษัท ดำเนินการเบิกสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ตามการร้องขอ บันทึกยอดคงเหลือในสิทธิสวัสดิการของพนักงานแต่ละคน
จะเห็นว่างานบริหารจัดการบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ HR มีปริมาณงานและรายละเอียดที่เยอะมาก เพียงแค่ระบบเดียวก็มีรายละเอียดยิบย่อยที่ทับซ้อนกันอยู่มากมายให้ต้องตรวจสอบ การจัดการงาน HR โดยแยกส่วนและต้องทำแบบแมนวล จะตามมาด้วยภาระงานเอกสารกองมหึมา เพียงแค่คิดก็น่าจะรู้สึกได้ถึงความยุ่งเหยิงในการบริหารจัดการแล้ว ฉะนั้นในยุคสมัยที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเช่นนี้ การจะเป็นองค์กรที่ก้าวไปยืนอยู่ในระดับแนวหน้าและอยู่เหนือคู่แข่งได้นั้น ต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีโปรแกรม HR (HR Software) เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบงาน HR อย่างสูงสุด

เริ่มต้นจัดระบบ HR อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม HR เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรระดับแนวหน้า

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรม HR เป็นการรวมงานบริหารจัดการทุกระบบให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ยุ่งยาก ให้สามารถจัดการงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพ โปรแกรม HR สามารถเชื่อมต่อกับระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานทุกคนที่ใช้ระบบสแกนบัตรเข้างาน, ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือระบบเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scanner) ตามแบบที่องค์กรใช้อยู่ เพื่อให้สามารถประมวลผลร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เพื่อการคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนการออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ที่สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โปรแกรม HR ยังช่วยประมวลผลการทำงานแบบเป็นกะหรือ OT ได้อย่างง่ายดาย มีระบบการลาที่สะดวกและง่าย สามารถทำการอนุมัติวันลาได้เร็ว ทุกข้อมูลในโปรแกรม HR จะมีการจัดเก็บไว้ด้วยระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และไม่เปลืองทรัพยากรกระดาษ โดยโปรแกรม HR เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่าย HR ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้การจัดการปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

HR Software โปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจาก TigerSoft ดีกว่าที่อื่นอย่างไร

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร HR Software ด้วยโปรแกรม HRM จาก TigerSoft เป็นตัวช่วยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้เกิดการเติบโต โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน HR สำหรับทุกองค์กร ครบจบทุกความต้องการระบบ HR ในหนึ่งเดียว มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และยังสามารถเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้สามารถประเมินผลโดยองค์รวมออกมาได้อย่างครบถ้วน

TigerSoft นำเสนอโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์งาน HR ด้วยฟังก์ชันการทำงานอย่างครบรอบด้าน ใช้งานง่าย มีความถูกต้องและแม่นยำสูง โปรแกรม Tiger HR Openspace โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรม Payroll ครอบคลุมด้วยระบบทะเบียนประวัติ พร้อมระบบเวลาปฏิบัติการ และระบบเงินเดือนผ่านเมนูเดียว พร้อมนำส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากรและคู่ค้าได้ทันทีที่ต้องการ ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และส่งเอกสารต่าง ๆ พร้อมความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบเอกสารต้นฉบับด้วยเทคโนโลยี PKI มอบความสะดวกสูงสุดในการจัดการและค้นหาเอกสาร

โปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจาก TigerSoft มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย หมดกังวลเรื่องข้อมูลหาย ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทุกข้อมูลขององค์กรจะไม่หายไป เพราะได้สำรองข้อมูลบนระบบ Cloud ที่มีการอัพเดตให้ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้งานแบบ Subscription ไม่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่เพื่อซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม มีระบบ Server ที่มีผู้ดูแลระบบให้อยู่ตลอดเวลา TigerSoft เราดูแลจัดการให้ทั้งหมด ให้โลก HR ทั้งใบเคลื่อนไหวง่าย ๆ ได้เพียงปลายนิ้ว

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

Start up ต้องรู้ โปรแกรม payroll ตัวช่วยในการบริหารทีม

Start up ต้องรู้ โปรแกรม payroll ตัวช่วยสำคัญในการบริหารทีม โปรแกรม payroll ระบบการเงินที่สำคัญสำหรับ Start Up โปรแกรม payroll หรือซอฟต์แวร์ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล ในส่วนงานคำนวณเงินเดือน หรือค่าตอบแทนทุกรูปแบบของพนักงาน มีความสำคัญต่อการพั […]

26 เม.ย. 2023

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์!

ทำความรู้จักโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจากไทเกอร์ซอฟท์! TigerSoft ผู้พัฒนา HR Solution โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกองค์กรธุรกิจ โปรแกรม HR มีความสำคัญต่อทุกองค์กรบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข […]

26 ก.ย. 2023

ฟีเจอร์สำคัญที่ระบบลงเวลาทํางานยุคใหม่ควรมี

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการทำงานจากการเข้าออฟฟิศเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) ทำให้ระบบลงเวลาทำงานของพนักงานต้องทำผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงธุรกิจ หลายบร […]

23 มิ.ย. 2022