ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ค. 06, 2023

คนรุ่นใหม่กับการยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

สังคมทำงานยุคใหม่กับความหลากหลายในที่ทำงาน เพื่อองค์กรธุรกิจที่ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

การยอมรับความหลากหลายมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้องค์กรเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น คนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรธุรกิจ การรับคนรุ่นใหม่เข้าทำงาน สามารถนำข้อได้เปรียบของความแตกต่างมาใช้ประกอบการทำงานให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง หากได้รับความเห็นของบุคลากรอาวุโสผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด ก็จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีทีมการตลาดที่แข็งแกร่งได้

เข้าใจความหลากหลายในที่ทำงานในมุมมองของคนรุ่นใหม่

ความหลากหลายเกิดขึ้นจาก ‘ความแตกต่าง’ ของแต่ละบุคคล ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพียงความแตกต่างในขั้นพื้นฐานอย่างความหลากหลายทางเพศ หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแตกต่างในรายละเอียดยิบย่อยของแต่ละบุคคลภายในองค์กรด้วย อาทิเช่น อายุ, รสนิยม, สีผิว, บุคลิกภาพ, ความเชื่อ, ความเห็นทางการเมือง, ความทุพพลภาพ, เชื้อชาติ, ศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย แม้แต่ความแตกต่างที่เราอาจมองข้ามหรือคาดไม่ถึง เช่น บุคลากรหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หรือบุคลากรที่พูดติดสำเนียงท้องถิ่น เหล่านี้ก็คือความหลากหลายในที่ทำงานด้วยเช่นกัน

การมีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความหลากหลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจุบัน เพราะคนรุ่นใหม่ยอมรับความแตกต่าง และเชื่อในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างมากมาย พวกเขาจึงต้องการพื้นที่ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึงทักษะต่างๆ คนรุ่นใหม่ยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกัน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของพวกเขาอย่างตรงไปตรงไปมา เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการ เพื่อที่พวกเขาจะได้พัฒนาศักยภาพ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

การสร้างความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างในองค์กร

การสร้างความหลากหลายในที่ทำงาน มีจุดเริ่มต้นจากกระบวนการจัดหาบุคลากรขององค์กรที่พร้อมยอมรับความแตกต่าง ในปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่พลาดโอกาสสำคัญในการรับบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน เพียงเพราะมีการตัดสินใจที่เป็นอคติ (Bias) หรือมีอคติแบบไม่รู้ตัว (Unconscious Bias) อคติแบบไม่รู้ตัว เกิดจากการสั่งสมข้อมูลประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยตัดสินเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งจะไม่ใช่การตัดสินใจที่มีความเที่ยงธรรม อคติแบบไม่รู้ตัวเกิดขึ้นกับหลายๆ คน และมักสังเกตได้ยาก เพราะมนุษย์มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ใช้ความรู้สึกร่วมด้วยอยู่เสมอ

กระบวนการจัดหาบุคลากรในองค์กรที่ยังใช้มนุษย์เป็นคนตัดสิน มีโอกาสสูงที่ผู้สมัครจะถูกตัดสินจากความคิดเห็นส่วนตัว หรือจากอคติแบบไม่รู้ตัว มากกว่าการมุ่งเน้นมองเห็นถึงศักยภาพและทักษะความสามารถของผู้สมัคร ยกตัวอย่างเช่น การเลือกรับบุคลากรที่มีปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเข้าร่วมทำงาน เพราะเชื่อว่าจะสามารถทำงานได้ดี แต่ในความเป็นจริงจากการสำรวจของบริษัท Google พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบ มีความสัมพันธ์ที่ต่ำมาก จนแทบนำมาใช้เป็นตัวแปรไม่ได้ ดังนั้นองค์กรที่มีการวิเคราะห์ Data Analytics ที่อย่างทันสมัยอย่าง Google จึงยกเลิกนโยบายรับบุคลากรเข้าทำงานที่ต้องมีใบปริญญาบัตร และนี่อาจเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของบริษัท Google ที่ไม่ตัดสินเลือกจ้างบุคลากรโดยชี้วัดจากความแตกต่างของการศึกษา หรือความแตกต่างทางด้านสังคมอื่นๆ

เป็นตัวอย่างองค์กรที่ดีในเรื่องของความหลากหลาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร

จากปัญหาอคติแบบไม่รู้ตัว ในปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์และใช้ชี้วัดคุณภาพของบุคลากรในองค์กรได้โดยปราศจากอคติ อย่างโปรแกรม HR หรือ HR Software ที่สามารถประเมินคุณภาพงานของบุคลากรในองค์กรได้ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานและมีความเที่ยงตรง โปรแกรม HR ยังสามารถวิเคราะห์ Data Analytics เพื่อใช้ประกอบการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อีกด้วย

การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความหลากหลายในที่ทำงาน เช่น ติดตั้งเครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือใช้ระบบ Face Recognition ในการเข้า-ออกสถานที่ทำงาน นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในทุกเพศทุกวัยแล้ว ยังลดความเหลื่อมล้ำในบุคลากรผู้มีความทุพพลภาพ หรือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือแขนขาหรือลำตัว ให้พวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างไร้อุปสรรค รวมถึงการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับโปรแกรม HR ได้อย่างครอบคลุมและรอบด้าน จะทำให้ฝ่ายบริหารบุคคลสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์กร และสร้างความหลากหลายในที่ทำงานได้อย่างมีมิติ เมื่อเกิดปัญหาหาขึ้นก็สามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเอาไว้ได้

ความหลากหลายของบุคลากรในองค์กรมีประโยชน์และความสำคัญต่อธุรกิจ

ความหลากหลายในที่ทำงานหรือ Diversity เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรบริษัทในยุคสมัยนี้ นอกจากความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดภายในองค์กรแล้ว การอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยประสานงาน จะทำให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความหลากหลายในที่ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรให้องค์กรมีการใช้ HR Software อย่างโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll ติดตั้งระบบการเข้า-ออกงานด้วยเครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ระบบ Face Recognition เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในองค์กร

หากองค์กรบริษัทสามารถสร้างสมดุลของความหลากหลายในที่ทำงานได้ ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรอย่างประเมินค่ามิได้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ให้อยู่ทำงานไปกับองค์กรได้อย่างยาวนานเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการสร้างทีมบุคลากรในองค์กรที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะนำพาความสำเร็จมาสู่ธุรกิจได้อย่างไม่ยากเลย

TigerSoft ร่วมสนับสนุนความแตกต่างและความหลากหลาย เพราะมนุษย์นั้นสวยงามเสมอ TigerSoft บริการครอบคลุมทุกเทคโนโลยี HR Software ทั้งโปรแกรม HR, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Face Scanner และเทคโนโลยี Face Recognition เราคือซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% ผู้นำด้านบริการโซลูชันที่มีประสบการณ์มานานกว่า 24 ปี เลือกใช้บริการจาก TigerSoft เพื่อสร้างความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด ไว้วางใจให้เราได้ดูแลองค์กรของท่านอย่างครบวงจร

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ความสำคัญของวันลาและการนำโปรแกรม hr ไปใช้ในระบบลางานของบริษัท

ความสำคัญของวันลาและการนำโปรแกรม hr ไปใช้ในระบบลางานของบริษัท การลางานในความคิดคนรุ่นใหม่ ที่ฝ่าย HR และบริษัทต้องรู้ ซึ่งโปรแกรม hr ช่วยตอบโจทย์การลาได้ ปัจจุบันคนทำงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับวันลากันมากขึ้น ทั้งวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ซึ่งพนัก […]

6 มิ.ย. 2023

4 เหตุผลทำไมต้องห้ามถามเงินเดือน เพื่อพนักงานหรือบริษัทกัน?

การถามเรื่องเงินเดือนกันนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสียมารยาท แต่มีใครเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมถึงต้องปิดบังกัน? เพื่อพนักงานหรือบริษัทกันแน่??

3 ก.พ. 2020

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง วัด KPI พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโปรแกรม hr การวัดผล KPI การทำงานของพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทจะต้องทำอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อประเมินศักยภาพและ […]

9 ก.ค. 2023