GFace671

Face Recognitionเครื่องสแกนใบหน้า

GFace 671 โดดเด่นเรื่องความไวและความแม่นยำ ด้วยเลนส์กล้องมุมกว้างคู่ ความละเอียด 2 เมกะพิเซล ที่มีความละเอียดสูงถึง 2 เมกะพิเซล กับหน้าจอสัมผัสแบบ LCD ที่มีความกว้างขนาด 7 นิ้ว ซึ่งตัวเครื่องสามารถปรับความสว่างของแสงได้เอง รวมถึงความสามารถในการทำงานได้ดีในที่มืด

สะดวกในการใช้งานขึ้นอีก! เมื่อผู้ใช้งานสามารถสามารถสแกนใบหน้าได้ไกลสุดถึง 3 เมตร และใกล้สุด 0.3 เมตร พร้อมสแกนได้อย่างรวดเร็วภายใน 0.2 วินาทีเท่านั้น! ซึ่งรองรับสถานะการบันทึกเวลางานได้ 6 สถานะ ได้แก่ เข้างาน, ออกงาน, เริ่มพักงาน, ออกพักงาน, เริ่มงานล่วงเวลา และออกงานล่วงเวลา

Description

เครื่องสแกนใบหน้า เลนส์กล้องมุมกว้างคู่ ความละเอียด 2 เมกะพิเซล หน้าจอสัมผัสแบบ LCD ที่มีความกว้างขนาด 7 นิ้ว

Features

  • รองรับผู้ใช้งาน 10,000 ผู้ใช้งาน
  • รองรับใบหน้า 5,000 ใบหน้า
  • รองรับลายนิ้วมือ 5,000 ลายนิ้วมือ
  • บันทึกรายการ 20,000 รายการ
  • หน้าจอสัมผัสแบบ LCD ที่มีความกว้างขนาด 7 นิ้ว
  • เลนส์กล้องมุมกว้างคู่ ความละเอียด 2 เมกะพิเซล
  • สแกนหน้าได้ห่าง 3 เมตร ใกล้สุด 0.3 เมตร

There are no reviews yet.

Be the first to review “GFace671”

Your email address will not be published.