ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 15, 2024

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้!

โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll คำนวณเงินเดือนพนักงานทำงานเป็นกะให้เป็นเรื่องง่าย!

โปรแกรม HR ช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทได้อย่างมาก ส่วนใหญ่หลายๆ องค์กรจะเริ่มต้นด้วยการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เพราะเป็นงานคำนวณที่ไม่ควรเกิดข้อผิดพลาดใดๆ มีความจำเป็นในการใช้งานมากที่สุด

องค์กรบริษัทหลายแห่ง มีลักษณะการดำเนินธุรกิจด้วยการให้บริการหรือต้องดูแลกระบวนการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้รูปแบบการทำงานทั่วไปแบบเข้างานตอนเช้า พักตอนกลางวัน และเลิกงานตอนเย็นนั้น ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรเหล่านี้ได้ รูปแบบการทำงานแบบเป็นกะจึงเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและเพิ่มผลการผลิต เพื่อให้ตอบโจทย์ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจมากที่สุด

รูปแบบลักษณะการทำงานแบบเป็นกะ

การทำงานเป็นกะ (Shift Work) คือ รูปแบบการทำงานโดยให้พนักงานสลับสับเปลี่ยนเวลาเข้างาน ตามช่วงเวลาที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วล่วงหน้า โดยในแต่ละองค์กรบริษัทจะมีการกำหนดรูปแบบช่วงเวลาเข้ากะที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. รูปแบบการทำงานเป็นกะแบบถาวร องค์กรบริษัทจะกำหนดกะงานแบบถาวรให้กับพนักงานทุกคน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนรอบเวลางาน เช่น ใครที่เข้ากะงานตอนกลางคืน ก็จะต้องทำงานเวลาเดิมไปตลอด ทำให้พนักงานเกิดความคุ้นชินกับรอบเวลาทำงานของตัวเอง แต่ข้อเสียของการทำงานแบบกะถาวร คือพนักงานบางคนอาจต้องทำงานหนักในชั่วโมงทำงานเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

2. รูปแบบการทำงานเป็นกะแบบหมุนเวียนเร็ว คือ การกำหนดรอบเวลาทำงานแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พนักงาน 1 คน บางสัปดาห์ต้องเข้ากะตอนกลางวัน หรือในบางสัปดาห์ต้องเข้ากะตอนกลางคืน ทำให้การทำงานในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีงานหนักถูกกระจายให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง จัดกะงานได้อย่างยุติธรรม ไม่ทิ้งภาระงานไว้ให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อพนักงานที่ต้องคอยปรับตัวกับเวลาการทำงานที่ค่อนข้างมีความผันผวน

3. รูปแบบการทำงานเป็นกะแบบหมุนเวียนช้า คือ การกำหนดรอบเวลาทำงานแบบหมุนเวียน แต่จะเปลี่ยนรอบกะงานในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น เปลี่ยนกะทำงานของพนักงานในทุกๆ 6 เดือน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะได้รับความคุ้นชินในการเข้างานเวลาเดิม ทำให้สามารถรักษาความต่อเนื่องในการทำงานของพนักงานได้

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเป็นกะในรูปแบบใด องค์กรบริษัทจะต้องมีการจ้างงานตามข้อกำหนดในกฎหมายแรงงาน ซึ่งนั่นก็คือพนักงาน 1 คนจะสามารถทำงาน 1 กะ ด้วยชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งจะไม่นับรวมเวลาพักระหว่างทำงาน

การสลับกะงานของพนักงาน กับงานคำนวณเงินเดือนที่น่าปวดหัว

การทำงานแบบเป็นกะ มักมีการสลับกะระหว่างพนักงานอยู่เป็นประจำ เพราะการจัดกะงานมักถูกกำหนดเอาไว้แล้วล่วงหน้า แต่เมื่อใกล้ถึงวันทำงาน พนักงานบางคนอาจมีเหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยด่วนในชีวิตที่ต้องใช้วันและเวลาในกะงานของตัวเองไปทำธุระส่วนตัว จึงมีความจำเป็นต้องสลับกะงานกับพนักงานคนอื่น เพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะขาดพนักงานในบางตำแหน่งไปไม่ได้เลย

ฝ่าย HR ขององค์กรบริษัทที่มีรูปแบบการทำงานแบบเป็นกะ จะต้องคำนวณชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคน ตรวจสอบประวัติการเข้ากะงาน และสลับกะงาน, คำนวณชั่วโมงการทำงาน, คำนวณค่าทำงานล่วงเวลา, ตรวจสอบวันลากิจ, วันลาป่วย, วันขาดงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องนำมาคำนวณร่วมกับค่าภาษี, ค่าประกันสังคม, เงินสวัสดิการของบริษัท ฯลฯ เพื่อให้ได้ยอดสุทธิเงินเดือนของพนักงาน 1 คน

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้!

ลองจินตนาการถึงองค์กรบริษัทที่มีพนักงานหลายร้อยคน การคำนวณเงินเดือนพนักงานที่ทำงานเป็นกะในแต่ละเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ฝ่าย HR จะต้องคำนวณเงินเดือนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อพนักงาน

โปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรม Payroll ตัวช่วยคำนวณเงินเดือนพนักงานในทุกรูปแบบการทำงาน ให้การจ่ายเงินเดือนกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบคำนวณแบบอัตโนมัติ ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำสูง โปรแกรมเงินเดือนเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของฝ่าย HR ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และจบปัญหาการคำนวณผิดพลาดด้วยตัวเอง ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานกับเครื่องบันทึกเวลา โดยโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สามารถคำนวณสรุปจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ ด้วยรายละเอียดข้อมูลที่ถูกป้อนเอาไว้ในโปรแกรม ทั้งการเข้ากะงาน, การสลับกะงาน, จำนวนค่า OT, ข้อมูลการขาด, ลา, มาสาย ตลอดจนเงินหักเพิ่มอื่นๆ จากสวัสดิการของบริษัท และที่สำคัญโปรแกรมเงินเดือน Payroll ยังสามารถรับมือกับพนักงานสลับกะได้อย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยฟังก์ชั่นรองรับการเปลี่ยนกะทำงาน, ควงกะ, ควบกะ เพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือนและโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมระบบเงินเดือนด้วยความแม่นยำ

เชื่อว่าในทุกองค์กรธุรกิจที่มีลักษณะการจ้างงานพนักงานแบบเป็นกะ ฝ่าย HR จะต้องเผชิญกับความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการบุคลากรมากกว่าองค์กรบริษัททั่วไปหลายเท่า ทั้งการตอบสนองด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทำงานเป็นกะ, การจัดเวลากะงานของพนักงานทุกคนให้เกิดความสอดคล้อง และความต้องการ, สุขภาพของพนักงานที่ทำงานกะหนัก ตลอดจนการคำนวณเงินเดือน สำหรับการทำงานเป็นกะที่มีความซับซ้อนกว่าการจ่ายเงินเดือนทั่วไป

จัดการเงินเดือนพนักงานทำงานเป็นกะอย่างง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเงินเดือน Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือน จาก TigerSoft คำนวณเงินเดือนพนักงานอย่างมือโปร! ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่าย HR พร้อมรายงานสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ พนักงานแฮปปี้เช็คเงินเดือนของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ โปรแกรมคิดเงินเดือน Payroll รองรับธุรกิจทุกขนาด ทั้งธุรกิจขนาดย่อม SME และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก มาพร้อมฟังก์ชั่นจัดการประวัติพนักงาน, จัดกะการทำงานของพนักงาน, คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ, คำนวณ OT สะสม, ค่าภาษี, ประกันสังคม, สวัสดิการองค์กร ฯลฯ ครอบคลุมทุกเรื่องเงินเดือนให้ TigerSoft ช่วยดูแล

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

การยอมรับกับความหลากหลายในที่ทำงาน จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

คนรุ่นใหม่กับการยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR สังคมทำงานยุคใหม่กับความหลากหลายในที่ทำงาน เพื่อองค์กรธุรกิจที่ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR การยอมรับความหลากหลายมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบั […]

6 ก.ค. 2023

ฟีเจอร์สุดล้ำในเครื่องบันทึกเวลา ที่ทำให้หลายองค์กรเลือกใช้งาน

ฟีเจอร์สุดล้ำในเครื่องบันทึกเวลา ที่ทำให้หลายองค์กรเลือกใช้งาน เครื่องบันทึกเวลาจาก TigerSoft มาพร้อมฟังก์ชันที่เป็นมากกว่าแค่เครื่องบันทึกเวลาธรรมดาๆ ! เทคโนโลยีในเครื่องบันทึกเวลา ทั้งเครื่องสแกนหน้าและเครื่องสแกนนิ้ว มีฟีเจอร์สุดล้ำที่น่าสนใจมากมา […]

9 พ.ย. 2023

ลดขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยากวุ่นวาย พร้อมพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้เต็มที่ ด้วยโปรแกรม HRM

ลดขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยากวุ่นวาย พร้อมพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้เต็มที่ ด้วยโปรแกรม HRM โปรแกรม HRM ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของงาน HR อย่างครอบคลุม ความคุ้มค่าในหนึ่งเดียว งานบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรบริษัททุกวันนี้ กำลังพัฒนาไปสู่โลกของการใช้เทคโนโลยีโปร […]

5 ก.ย. 2023