ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ระบบ hrm
ส.ค. 25, 2022

การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน รวมไปถึงการฝึกอบรม ล้วนมีการนำระบบ HRM เข้ามาช่วยจัดการอยู่เสมอ แล้ว ระบบ HRM คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการนำมาใช้ร่วมกับระบบการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน

ระบบ hrm

ระบบ HRM คืออะไร

HRM คือ ย่อมาจากคำว่า Human Resource Management หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาทำงาน HRM ถือเป็นระบบที่จัดการดูแลทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับคนนั่นเอง เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาต่อไปได้

จุดเด่นของ ระบบ HRM คือ

โปรแกรมหรือระบบ HRM เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลในการจัดการงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีความพัฒนาไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกฟังก์ชัน อำนวยความสะดวกทั้งฝ่ายบุคคลและพนักงานในองค์กร อย่างโปรแกรม HRM จาก Tigersoft “ Tiger eHR ” เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษ สามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก–ขนาดกลาง โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงานของฝ่ายบริหารบุคคลได้ในทุกองค์กร

  1. ระบบประวัติพนักงาน (e Personnel) : มีระบบรองรับการบริหารและจัดการข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ ข้อมูลองค์กรไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานอย่างละเอียด ทั้งประวัติการศึกษา ข้อมูลรายได้ ผลงานดีเด่น อายุงาน
  2. ระบบประมวลผลเวลาทำงาน (e Time Attendance) : โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR นี้สามารถเก็บข้อมูลการเข้างาน ออกงาน การขาด ลา มาสาย การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน ไปจนถึงการคำนวณค่าโอทีต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ Online และจัดการข้อมูลออกมาเป็นสถิติอย่างแม่นยำ
  3. ระบบเงินเดือน (e Payroll) : โปรแกรม Tiger eHR สามารถประมวลผลเงินเดือนได้อย่างละเอียดและถูกต้อง รองรับการคำนวณที่แตกต่างได้เช่น ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงแบบเหมาจ่าย ค่าล่วงเวลา จนถึงการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อบันทึกออกมาเป็นรายงานสรุปผลเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  4. ระบบการฝึกอบรม (e Training) : โปรแกรม Tiger eHR นี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประเมินผลและดูงานในแต่ละหลักสูตร เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรได้
  5. Employee Self Service (ESS) : โปรแกรม Tiger eHR มีระบบการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านระบบ Tigersoft LINE Notify ทันทีเมื่อสแกนเข้า-ออกงาน ส่งข้อมูลหลังการประมวลผลขาด ลา มาสาย และยังสามารถดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ที่มีความปลอดภัยสูง ด้วยการยืนยันรหัสก่อนเปิดดูสลิป รองรับ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

ระบบ hrm3 ธุรกิจที่ควรยกระดับระบบ HRM ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทุกธุรกิจล้วนต้องมีการปรับตัวยกระดับให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะ HRM ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีการปรับตัวก็อาจทำให้ธุรกิจเกิดความติดขัด และอาจเกิดปัญหาตามมาได้

ธุรกิจโรงแรม

การนำ ระบบ HRM ที่ทันสมัยมาใช้กับธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากจะรองรับการใช้งานได้หลากหลายแผนกสาขาในธุรกิจแล้ว รองรับการบันทึกและคำนวณเวลาที่หลากหลายไม่ว่าจะมีเวลาเข้า-ออกงานที่แน่นอน หรือต้องมีการเปลี่ยนกะงาน การกำหนดและเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ การเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน โดยธุรกิจโรงแรมถือเป็นงานบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เพื่อรองรับแขกที่เข้าพักในช่วงวันหยุดหรือเทศกาล การนำระบบ HRM ที่ทันสมัยมาใช้กับธุรกิจโรงแรมจะทำให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลา และมีความแม่นยำสูง

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารอาจต้องเจอกับปัญหาที่พนักงานหน้าร้านมีจำนวนมาก และไม่ทราบว่าพนักงานเข้าร้านตรงเวลาหรือไม่ และอาจได้รับข้อมูลการทำงานช้าและไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการคำนวณเงินเดือนช้า จนส่งผลให้การจ่ายเงินเดือนช้าตามไปด้วย บางครั้งอาจเกิดการคำนวณวัน ขาด ลา มาสายผิดพลาด อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจได้เพราะพนักงานอาจหยุดเกินโควต้าที่ระบบกำหนดไว้ HRM สามารถเข้ามาช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะมีระบบคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ มีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ป้องกันการตกหล่น ช่วยคำนวณเวลาการทำงาน และคำนวณออกมาเป็นเงินเดือนได้อย่างดี ทำให้มองเห็นประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคนได้ และช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการแยกย่อยส่วนการทำงานออกไปหลายแผนก เนื่องจากมีพนักงานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดการบริหารบุคคลได้ การยกระดับปรับระบบ HRM ให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยจะทำให้บริหารพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด โปรแกรม HRM นั้นสามารถช่วยเก็บข้อมูลพนักงาน เกี่ยวกับเวลาการทำงานในหลาย ๆ แบบได้ เช่น การทำงานเป็นกะเวลาที่ไม่แน่นอน วัน ขาด ลา มาสาย วันหยุด เงินล่วงเวลา สามารถคำนวณเงินเดือนได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนออกมาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาการจ่ายเงินเดือนช้า หรือจ่ายเงินเดือนผิดพลาดได้

ระบบ hrm

พัฒนาธุรกิจด้วย ระบบ HRM ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

องค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ควรพิจารณาเลือกโปรแกรมบริหารงานบุคคลเข้ามาช่วยจัดการพัฒนาระบบ HRM ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การทำงานทุกอย่างราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eHR จาก Tigersoft ได้ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงานของ HR ในทุกธุรกิจองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ระบบข้อมูลพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบการลงเวลา พร้อมฟังก์ชันการลงเวลา และการลางานออนไลน์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมเอกสารนำส่งกรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน และกรมแรงงาน Tiger eHR จึงเป็น โปรแกรม HRM ที่ครอบคลุมที่สุดที่องค์กรของคุณต้องการ ช่วยลดปัญหาในธุรกิจที่คุณต้องเจอได้อย่างดี

องค์กรของคุณจะเริ่มต้นใช้งานระบบ erp ได้อย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

องค์กรของคุณจะเริ่มต้นใช้งานระบบด้วยระบบ erp ได้อย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สิ่งที่องค์กรต้องทำ ก่อนจะนำระบบ erp เข้ามาใช้งาน เมื่อองค์กรของคุณตัดสินใจลงมติได้ว่า จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ erp ในการดำเนินงานภายในองค์กร แทนการใช้ระบบแมนวลหรือการใช้แ […]

28 ต.ค. 2023

ระบบ erp มีประโยชน์กับฝ่ายจัดซื้ออย่างไร

ระบบ erp มีประโยชน์กับฝ่ายจัดซื้ออย่างไรระบบ erp ช่วยจัดการงานด้านใดให้กับฝ่ายจัดซื้อบ้าง ฝ่ายจัดซื้อเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ เพราะฝ่ายจัดซื้อคือฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุก […]

25 ธ.ค. 2023

3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียน “ผู้ว่างงาน” ผ่านช่องทางออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยบัตรประชาชน

“ผู้ว่างงาน” สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันสังคม ซึ่งทำได้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

31 ก.ค. 2019