ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 01, 2023

เรื่องประกันสังคมที่พนักงานต้องรู้ และ HR ต้องใช้กับโปรแกรม payroll

โปรแกรม payroll คำนวณการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน เพื่อให้การทำเงินเดือนถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

สำหรับพนักงานประจำ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้นอกเหนือจากเรื่องงานของตัวเองแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานของตนเองด้วย ซึ่งในระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ก็มีทั้งการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ เช่น เงินค่าโอทีและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการหักค่าต่าง ๆ จากเงินเดือนด้วย เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย, การหักเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการหักเงินประกันสังคมนั่นเอง ซึ่งในส่วนของการหักเงินประกันสังคมนั้น พนักงานควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ตนเองพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่าย HR ต้องแจ้งให้พนักงานรู้อย่างทั่วถึงทั้งบริษัท และในส่วนของการทำเงินเดือนนั้น ฝ่าย HR ก็ควรใช้โปรแกรม payroll มาคำนวณการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน เพื่อให้การทำเงินเดือนถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

โดยสิ่งที่พนักงานต้องรู้เกี่ยวกับประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

 • จำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่พนักงานต้องจ่ายในแต่ละเดือน
  พนักงานจะต้องทราบข้อมูลการหักเงินค่าประกันสังคมของตนเอง ว่าการหักเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั้น บริษัทจะต้องหักเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนสุทธิที่พนักงานได้รับ โดยต้องหักค่าประกันสังคมสูงสุดไม่เกินเดือนละ 750 บาท ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะถูกหักเงินประกันสังคมในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพราะการหักเงินประกันสังคมนั้น จะอิงจากฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนเป็นเกณฑ์ในการหัก ซึ่งหากฝ่าย HR ของบริษัทใช้โปรแกรม payroll เข้ามาช่วยในการทำเงินเดือนในแต่ละเดือน ก็จะสามารถคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพราะฝ่าย HR สามารถกำหนดองค์ประกอบของเงินเดือนได้ ว่าต้องหักค่าประกันสังคมกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วโปรแกรม payroll จะช่วยคำนวณเงินเดือนให้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากในการคำนวณเงินเดือนได้ และพนักงานก็จะสามารถดูรายละเอียดของการหักเงินประกันสังคมได้ในสลิปเงินเดือนที่ส่งจากโปรแกรม payroll ของ hr software แบบเรียลไทม์ ทันทีที่ฝ่าย HR คำนวณเงินเดือนเสร็จสิ้น

   

 • จำนวนเงินที่นายจ้างจ่ายเงินประกันสังคมสมทบให้กับพนักงาน
  พนักงานจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้พนักงานทุกคนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนสุทธิพนักงาน โดยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ซึ่งฝ่าย HR จะต้องคำนวณเงินสมทบในส่วนนี้ และแสดงรายการลงในสลิปเงินเดือนของพนักงานด้วยเช่นกัน ซึ่งระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติของโปรแกรมเงินเดือน ใน hr software สามารถช่วยให้ฝ่าย HR ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น แม้มีพนักงานที่ต้องทำเงินเดือนให้เป็นจำนวนมาก

   

 • สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ได้จากประกันสังคม
  พนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่พนักงานจะได้รับ ซึ่งมีหลายข้อจนพนักงานอาจจะตกหล่นหรือจำได้ไม่ครบ ซึ่งสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนั้น ไม่ได้มีแค่เรื่องการรักษาพยาบาลและเงินหลังเกษียณเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งฝ่าย HR สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และทำประกาศไว้ในระบบประกาศหรือฟีด โซเชียลของโปรแกรม hr เพื่อให้พนักงานได้ทราบข้อมูลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของตนเอง โดยสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ เช่น
  • กองทุนเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานที่มีอาการเจ็บป่วยตรงตามข้อกำหนดของประกันสังคม ในจำนวนเงินเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท และหากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้นายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกได้ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งหากยังไม่เพียงพอ นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มอีก แต่โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกิน 300,000 บาท

    

  • ค่าห้องพัก ค่าอาหารในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ ให้นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท

    

  • สิทธิการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลในสังกัดของประกันสังคม

    

  • สิทธิการฉีดวัคซีนต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันไวรัส HPV

    

 • อัตราที่รัฐบาลร่วมจ่ายสมทบเงินประกันสังคม
  พนักงานต้องทราบข้อมูลด้วยว่า รัฐบาลช่วยจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราร้อยละ 2.75 ของเงินเดือนพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมียอดเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องถูกหักเงินเดือนเป็นจำนวนมากเกินไป โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาลนี้ ฝ่าย HR สามารถกำหนดลงไปในองค์ประกอบเงินเดือนของพนักงานได้ เพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
 • โรงพยาบาลที่พนักงานสามารถใช้บริการประกันสังคมได้
  ในแต่ละปี สำนักงานประกันสังคมจะมีการอัพเดทรายชื่อโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้ทราบว่า มีโรงพยาบาลใดที่ตนเองสามารถลงชื่อใช้บริการได้ เนื่องจากบางโรงพยาบาลก็ออกจากการเข้าร่วมกับประกันสังคม หรือบางโรงพยาบาลก็เพิ่งเข้าร่วม ดังนั้นฝ่าย HR จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ และแจ้งให้พนักงานทราบ โดยสามารถแจ้งผ่านฟังก์ชั่นประกาศของโปรแกรม hr ได้ทันที และส่งรายชื่อโรงพยาบาลให้พนักงานตรวจสอบ ซึ่งนอกจากเรื่องการปรับเปลี่ยนรายชื่อโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานประกันสังคมแล้ว ยังมีเรื่องของการที่พนักงานบางคนต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ตนเองเคยเลือกใช้บริการไว้อีกด้วย

   

 • การทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม
  ฝ่าย HR ของบางบริษัท จะทำหน้าที่ช่วยพนักงานยื่นเรื่องขอเบิกคืนค่ารักษาพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่พนักงานได้สำรองจ่ายไปก่อน และนำบิลมาเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคม ซึ่งหากฝ่าย HR เป็นผู้จัดการเรื่องเอกสารให้กับพนักงาน ก็สามารถแจ้งรายละเอียดและทำประกาศส่งถึงพนักงานทุกคนด้วยฟังก์ชั่นประกาศของโปรแกรม hr ได้ เพื่อให้พนักงานไม่พลาดข้อมูลสำคัญจากทางฝ่าย HR

เพราะเรื่องของประกันสังคมนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องรู้ และถือเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่าย HR ที่จะต้องแจ้งให้พนักงานรู้ข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นประกาศในโปรแกรม hr ของ GreatDay HR จะช่วยให้ฝ่าย HR สามารถสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของประกันสังคม ให้พนักงานได้รู้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และทั่วถึงขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมเงินเดือนหรือโปรแกรมสลิปเงินเดือนของ GreatDay HR ยังช่วยให้การคำนวณเงินเดือนพนักงานที่มีการหักเงินประกันสังคม และหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ช่วยให้ฝ่าย HR เคลียร์เงินเดือนพนักงานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขอีกต่อไป

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ

HR Software ตัวช่วยองค์กรธุรกิจ จัดกะการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย HR Software ตัวช่วยบริหารการทำงานของพนักงาน สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการจัดกะการทำงานของพนักงาน HR Software ในโปรแกรม HR หรือโปรแกรม HR สำเร็จรูป […]

22 ก.พ. 2024

ระบบควบคุม Control System

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แม้จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว หลายคนเริ่มกลับไปทำงานตามปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าโรคนี้จะหายไปจากเรา เพราะยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้เรายังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นเดิม อาคารสำนักงานทั้งหลายยังคงเป็น […]

30 มิ.ย. 2022

ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะฯ – ทุพพลภาพจากการทำงาน รับค่าทดแทนรายเดือนสูงสุด 70% ของเงินเดือน

หากลูกจ้างประสบเหตุการทำงาน จนเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สามารถขอรับค่าทดแทนรายเดือนได้ ตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะฯ ดังนี้

4 ก.พ. 2020