ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มี.ค. 22, 2023

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน แก้ไข​เพิ่มเติม​ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ใจความเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
มาตรา 23/1 เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง และเป็นการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและการทํางานของลูกจ้าง หรือในกรณีมีความจําเป็น นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้าง นํางานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงไว้กับนายจ้างซึ่งมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสํานักงานของนายจ้างได้โดยสะดวก ให้ลูกจ้างทํางานดังกล่าวไปทําที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างทํางานผ่านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานที่ใด ๆ ได้การตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึง และนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง โดยอาจตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง

(2) วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก และการทํางานล่วงเวลา

(3) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่าง ๆ

(4) ขอบเขตหน้าที่การทํางานของลูกจ้างและการควบคุมหรือกํากับการทํางานของนายจ้าง

(5) ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทํางาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็น อันเนื่องจากการทํางาน

เมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการทํางานตามที่ นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใด ๆ กับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทําหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

ลูกจ้างซึ่งทํางานที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือทํางานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ มีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้าง

ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ราชกิจจานุเบกษา

www.kapook.com

 

 

ประโยชน์ของโปรแกรม HR Payroll รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม

ประโยชน์ของโปรแกรม HR Payroll รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม ดูแลพนักงานทั้งองค์กรด้วยโปรแกรม HR Payroll ครบ จบ ในที่เดียว! จะเป็นอย่างไรหากองค์กรบริษัทของคุณมากด้วยพนักงานแต่ขาดทักษะ แน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และทำให้องค์ […]

12 เม.ย. 2024

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือนใน HR Openspace จาก TigerSoft โปรแกรมเดียวที่ให้ครบจบทุกอย่าง รูปแบบการทำงานของฝ่าย HR ที่ต้องมีการเดินเอกสารด้วยกระดาษ อาจไม่เหมาะสำหรับอ […]

25 ต.ค. 2023

การเลือกซื้อ HR Software ที่เหมาะกับบริษัทมากที่สุด

วิธีเลือกซื้อ HR Software ที่เหมาะกับบริษัทมากที่สุด เทคนิคการเลือกซื้อ HR Software เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ บุคลากรในองค์กรคือตัวแปรหลักที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของธุรกิจได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลกับการเติบโตแ […]

27 มิ.ย. 2023